Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Introducció

Normativa:Art. 59 i disposició transitòria tercera Reglament IRPF.Vegeu-se també l'article 122.2, segon paràgraf, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

Quan l'any 2020 s'hauria incomplit algun dels requisits exigibles per a consolidar el dret a les deduccions ja practicades i, en conseqüència, es perda, en tot o en part, el dret a les mateixes, el contribuent vindrà obligat a sumar a la quota líquida estatal i a la quota líquida autonòmica meritades a l'exercici 2020, les quantitats indegudament deduïdes, més els corresponents interessos de demora.

Les quanties en les quals siga procedent incrementar les quotes líquides, estatal i autonòmica, s'hauran de determinar d'acord amb el següent detall:

 • Deduccions generals de la quota corresponents a exercicis anteriors a 1997:

  L'import de les deduccions indegudes, qualsevol que fora la seua naturalesa o concepte, més els interessos de demora s'aplicaran en la seua totalitat a incrementar la quota líquida estatal.

 • Deduccions generals de la quota corresponents als exercicis 1997 a 2001:

  L'import de les deduccions indegudes, qualsevol que fora la seua naturalesa o concepte, més els interessos de demora s'aplicaran en un 85 per 100 a incrementar la quota líquida estatal i en un 15 per 100 a incrementar la quota líquida autonòmica.

 • Deducció per inversió en vivenda habitual dels exercicis 2002 a 2019.

  L'import del tram estatal de la deducció indeguda més els interessos de demora s'aplicarà a incrementar la quota líquida estatal i l'import del tram autonòmic més els corresponents interessos de demora s'aplicaran a incrementar la quota líquida autonòmica.

  L'import del tram estatal i l'import del tram autonòmic seran els practicats en les declaraciós corresponents als exercicis 2002 a 2019 que s'hagen de regularitzar.Així, per exemple:

  Per a l'exercici 2008, si es perd el dret a la deducció per inversió en vivenda habitual practicada en la declaració d'eixe exercici 2008, l'import del tram estatal serà el consignat a la casella [700] i el del tram autonòmic a la casella [701], de la declaració de l'esmentat exercici.

  Per a l'exercici 2009, si la regularització afecta a l'esmentat exercici, la determinació del tram autonòmic de la deducció per inversió en vivenda habitual s'ha d'efectuar considerant una cessió del 50 per 100, així com l'exercici de competències normatives realitzat per la respectiva Comunitat Autònoma.El tram estatal, per la seua part, vindrà determinat per la diferència entre l'import total de la deducció per inversió en vivenda habitual practicada i el tram autonòmic de la mateixa.

  Tinga's en compte que, a l'esmentat exercici, si bé es va liquidar prenent com a referència una cessió del 33 per 100 i la normativa vigent a 31 de desembre de 2009, el rendiment que se cedix a les Comunitats Autònomes és del 50 per 100, per la qual cosa l'import corresponent al tram estatal i al tram autonòmic de la deducció per inversió en vivenda habitual corresponent a l'exercici 2009 pot determinar-se de la següent forma:

  1. Contribuents residents en 2009 a la Comunitat Autònoma de Catalunya o a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

   - Tram estatal, és el resultat de sumar els imports reflectits a les caselles [700] y [701] de la declaració d'eixe exercici i de restar del mateix l'import consignat a la casella [772] de la declaració.És a dir ([700] + [701] [772]).

   - Tram autonòmic, és l'import consignat a la casella [772] de la declaració d'eixe exercici.

  2. Contribuents residents en 2009 a les restants Comunitats Autònomes:

   El tram estatal i el tram autonòmic són iguals i el seu import coincidix per a cada un d'ells amb el reflectit a la casella [772] de la declaració d'eixe exercici.

  3. Per als exercicis 2010, 2011 i 2012 l'import del tram estatal serà el consignat a la casella [700] i el del tram autonòmic a la casella [701], de la declaració de l'exercici que corresponga.

   Per a l'exercici 2013 l'import del tram estatal serà el consignat a la casella [470] i el del tram autonòmic a la casella [471], de la declaració de l'esmentat exercici.

   Per a l'exercici 2014 l'import del tram estatal serà el consignat a la casella [547] i el del tram autonòmic a la casella [548], de la declaració de l'esmentat exercici.

   Per a l'exercici 2015 l'import del tram estatal serà el consignat a la casella [492] i el del tram autonòmic a la casella [493], de la declaració de l'esmentat exercici.

   Per a l'exercici 2016 l'import del tram estatal serà el consignat a la casella [501] i el del tram autonòmic a la casella [502], de la declaració de l'esmentat exercici.

   Per a l'exercici 2017 l'import del tram estatal serà el consignat a la casella [0516] i el del tram autonòmic a la casella [0517], de la declaració de l'esmentat exercici.

   Per als exercicis 2018 i 2019 l'import del tram estatal serà el consignat a la casella [0547] i el del tram autonòmic a la casella [0548], de la declaració de l'esmentat exercici.

 • Restants deduccions generals de la quota dels exercicis 2002 a 2008:

  L'import de les deduccions indegudes més els interessos de demora s'aplicaran en un 67 per 100 a incrementar la quota líquida estatal i en un 33 per 100 a incrementar la quota líquida autonòmica.

 • Restants deduccions generals de la quota dels exercicis 2009 a 2019:

  L'import total resultant de sumar la part estatal i la part autonòmica de les deduccions consignades en les declaraciós dels exercicis 2009 a 2019 que, en el seu cas, per la pèrdua del dret a les mateixes, siga procedent regularitzar a l'exercici 2020 més els interessos de demora, s'aplicaran en un 50 per 100 a incrementar la quota líquida estatal i en un 50 per 100 a incrementar la quota líquida autonòmica.

 • Deduccions autonòmiques de la quota dels exercicis 1998 a 2019:

  L'import de les deduccions autonòmiques indegudes més els interessos de demora s'aplicaran en la seua totalitat a incrementar la quota líquida autonòmica.

Important:les deduccions incorrectament o indegudament practicades a l'exercici en què es van aplicar s'hauran de regularitzar mitjançant la presentació de la corresponent autoliquidació complementària a l'originàriament presentada a l'esmentat exercici, sense que resulte aplicable este procediment de regularització.