Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Introducció

Normativa: Art. 59 i disposició transitòria tercera Reglament IRPF. Vegeu també l'article 122.2, segon paràgraf, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

Quan l'any 2020  s'haguera incomplit algun dels requisits exigibles per a consolidar el dret a les deduccions ja practicades i, en conseqüència, es perda, en tot o en part, el dret a les mateixes, el contribuent vindrà obligat a sumar a la quota líquida estatal i a la quota líquida autonòmica meritades en l'exercici 2020, les quantitats indegudament deduïdes, més els corresponents interessos de demora.

Les quanties en les que procedisca incrementar les quotes líquides, estatal i autonòmica, hauran de determinar-se d'acord amb el següent detall:

 • Deduccions generals de la quota corresponents a exercicis anteriors a 1997:

  L'import de les deduccions indegudes, qualsevol que anara la seua naturalesa o concepte, més els interessos de demora s'aplicaran en la seua totalitat a incrementar la quota líquida estatal.

 • Deduccions generals de la quota corresponents als exercicis 1997 a 2001:

  L'import de les deduccions indegudes, qualsevol que anara la seua naturalesa o concepte, més els interessos de demora s'aplicaran en un 85 per 100 a incrementar la quota líquida estatal i en un 15 per 100 a incrementar la quota líquida autonòmica.

 • Deducció per inversió en habitatge habitual dels exercicis 2002 a 2019.

  L'import del tram estatal de la deducció indeguda més els interessos de demora s'aplicarà a incrementar la quota líquida estatal i l'import del tram autonòmic més els corresponents interessos de demora s'aplicaran a incrementar la quota líquida autonòmica.

  L'import del tram estatal i l'import del tram autonòmic seran els practicats en les declaracions corresponents als exercicis 2002 a 2019 que hagen de regularitzar-se. Així, per exemple:

  Per a l'exercici 2008, si es perd el dret a la deducció per inversió en habitatge habitual practicada en la declaració d'aquell exercici 2008, l'import del tram estatal serà el consignat en la casella [700] i el del tram autonòmic en la casella [701],  de la declaració del citat exercici.

  Per a l'exercici 2009, si la regularització afecta al citat exercici, la determinació del tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual ha d'efectuar-se considerant una cessió del 50 per 100, així com l'exercici de competències normatives realitzat per la respectiva comunitat autònoma. El tram estatal, per part seua, vindrà determinat per la diferència entre l'import total de la deducció per inversió en habitatge habitual practicada i el tram autonòmic de la mateixa.

  Tinga's en compte que, en el citat exercici, si bé es va liquidar prenent com a referència una cessió del 33 per 100 i la normativa vigent a 31 de desembre de 2009, el rendiment que se cedix a les comunitats autònomes és del 50 per 100, pel que l'import corresponent al tram estatal i al tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual corresponent a l'exercici 2009 pot determinar-se de la següent manera:

  1. Contribuents residents el 2009 a la comunitat autònoma de Catalunya o en la comunitat autònoma de les Illes Balears:

   - Tram estatal, és el resultat de sumar els imports reflectits en les caselles [700] i [701] de la declaració d'aquell exercici i de restar del mateix l'import consignat en la casella [772] de la declaració. És a dir ([700] + [701] [772]).

   - Tram autonòmic, és l'import consignat en la casella [772] de la declaració d'aquell exercici.

  2. Contribuents residents el 2009 en els restants comunitats autònomes:

   El tram estatal i el tram autonòmic són iguals i el seu import coincidix per a cadascun d'ells amb el reflectit en la casella [772] de la declaració d'aquell exercici.

  3. Per als exercicis 2010, 2011 i 2012 l'import del tram estatal serà el consignat en la casella [700] i el del tram autonòmic en la casella [701], de la declaració de l'exercici que corresponga.

   Per a l'exercici 2013 l'import del tram estatal serà el consignat en la casella [470] i el del tram autonòmic en la casella [471], de la declaració del citat exercici.

   Per a l'exercici 2014 l'import del tram estatal serà el consignat en la casella [547] i el del tram autonòmic en la casella [548], de la declaració del citat exercici.

   Per a l'exercici 2015 l'import del tram estatal serà el consignat en la casella [492] i el del tram autonòmic en la casella [493], de la declaració del citat exercici.

   Per a l'exercici 2016 l'import del tram estatal serà el consignat en la casella [501] i el del tram autonòmic en la casella [502], de la declaració del citat exercici.

   Per a l'exercici 2017 l'import del tram estatal serà el consignat en la casella [0516] i el del tram autonòmic en la casella [0517], de la declaració del citat exercici.

   Per als exercicis 2018 i 2019 l'import del tram estatal serà el consignat en la casella [0547] i el del tram autonòmic en la casella [0548], de la declaració del citat exercici.

 • Restants deduccions generals de la quota dels exercicis 2002 a 2008:

  L'import de les deduccions indegudes més els interessos de demora s'aplicaran en un 67 per 100 a incrementar la quota líquida estatal i en un 33 per 100 a incrementar la quota líquida autonòmica.

 • Restants deduccions generals de la quota dels exercicis 2009 a 2019:

  L'import total resultant de sumar la part estatal i la part autonòmica de les deduccions consignades en les declaracions dels exercicis 2009 a 2019 que, si escau, per la pèrdua del dret a les mateixes, procedisca regularitzar en l'exercici 2020 més els interessos de demora, s'aplicaran en un 50 per 100 a incrementar la quota líquida estatal i en un 50 per 100 a incrementar la quota líquida autonòmica.

 • Deduccions autonòmiques de la quota dels exercicis 1998 a 2019:

  L'import de les deduccions autonòmiques indegudes més els interessos de demora s'aplicaran en la seua totalitat a incrementar la quota líquida autonòmica.

Important : les deduccions incorrecta o practicades indegudament en l'exercici en què es van aplicar hauran de regularitzar-se mitjançant la presentació de la corresponent autoliquidació complementària a l'originàriament presentada en este exercici, sense que resulte aplicable este procediment de regularització.