Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

A. En general

Els errors o omissions patits en declaraciós ja presentades que hagen motivat la realització d'un ingrés inferior a què legalment haguera correspost o la realització d'una devolució superior a la procedent, s'han de regularitzar mitjançant la presentació d'una autoliquidació complementària a l'originàriament presentada.

També s'han de regularitzar mitjançant la presentació d'autoliquidacions complementàries, aquelles situacions o circumstàncies sobrevingudes que motiven la pèrdua del dret a una reducció o exempció ja aplicada en una declaració anterior.

No obstant això, la pèrdua del dret a determinades deduccions, tal com s'ha comentat en este mateix Capítol en l'epígraf "Increment de les quotes líquides, estatal i autonòmica, per pèrdua del dret a deduccions d'exercicis anteriors", s'ha de regularitzar en l'autoliquidació de l'exercici en què s'haguera produït l'incompliment d'algun dels requisits exigits per a la consolidació del dret a les esmentades deduccions.

D'acord amb l'establit a l'article 122.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE del 18), també es podrà presentar autoliquidació complementària per a sol·licitar una devolució inferior a l'autoliquidada en la declaració originària, en el supòsit que la devolució no haja sigut efectuada per l'Administració tributària.

Les autoliquidacions complementàries, que podran originar un import a ingressar o una quantitat per retornar inferior a l'anteriorment autoliquidada en el supòsit que la devolució sol·licitada no haja sigut encara efectuada per l'Administració tributària, s'hauran de realitzar als impresos corresponents a l'exercici que és objecte de regularització.