Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Recàrrecs aplicables

Normativa:Art. 27 Llei General Tributària

S'haurà de tindre en explica que, a excepció dels supòsits anteriorment comentats, els ingressos corresponents a les declaraciós que es presenten voluntàriament posteriorment al terme del termini de declaració sense requeriment previ de l'Administració tributària sobre això, tindran un recàrrec de quantia variable en funció del retard, amb exclusió de les sancions que, en un altre cas, hagueren pogut exigir-se.Els recàrrecs aplicables són els següents:

  • El 5, 10 o 15 per 100 de la quantitat ingressada, amb exclusió de l'interés de demora, si l'ingrés s'efectua, respectivament, dins dels tres, sis o dotze mesos següents al terme del termini de declaració.
  • El 20 per 100 i els interessos de demora corresponents, si l'ingrés es realitza una vegada transcorreguts els dotze mesos indicats anteriorment.

Els interessos de demora s'exigiran pel període transcorregut des de l'endemà al terme dels 12 mesos posteriors a l'acabament del termini establit per a la presentació fins al moment en què l'autoliquidació s'haja presentat.

Tot això, sense perjudici que el recàrrec puga veure's reduït en un 25 per 100 del seu import en els casos i amb els requisits previstos a l'article 27.5 de la Llei General Tributària.

Retard de l'ingrésRecàrrec aplicable
Fins a 3 mesos 5 per 100
De 3 mesos i un dia a sis mesos 10 per 100
De 6 mesos i un dia a 12 mesos 15 per 100
Més de 12 mesos 20 per 100 + interessos de demora