Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

7.Pèrdua total o parcial del dret a l'exempció per reinversió en vivenda habitual i en entitats de nova o recent creació

Normativa:Art. 41.5 Reglament IRPF

S'ha de presentar autoliquidació complementària quan, posteriorment a l'aplicació de l'exempció per reinversió del guany patrimonial derivat de la transmissió de la vivenda habitual o d'accions o participacions en entitats de nova o recent creació, s'haguera perdut, totalment o parcialment, el dret a les esmentades exempcions.

La pèrdua del dret a l'esmentada exempció pot produir-se com a conseqüència de:

  • No haver-se efectuat la reinversió dins del termini legalment establit.
  • Haver-se incomplit qualsevol altra de les condicions que determinen el dret a l'esmentat benefici fiscal.

Precisió: vegeu-se sobre això, dins del Capítol 11, les condicions i requisits que determinen tant l'exempció del guany patrimonial obtingut en la transmissió de la vivenda habitual del contribuent per reinversió en una altra vivenda habitual de l'import obtingut en la transmissió de l'anterior, com l'exempció del guany patrimonial obtingut en la transmissió d'accions o participacions per les quals s'haguera practicat la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació prevista a l'article 68.1 de la Llei del IRPF, quan l'import obtingut per l'esmentada transmissió es reinvertisca en l'adquisició d'accions o participacions en una altra entitat de nova o recent creació.

L'autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, es presentarà en el termini que mitja entre la data en què es produïsca l'incompliment i l'acabament del termini reglamentari de declaració, corresponent al període impositiu en què es produïsca l'esmentat incompliment.

Atenció: si la declaració complementària respon a esta circumstància el contribuent haurà de marcar amb una "X" la casella [117] de l'apartat "Declaració complementària" de la declaració.