Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Iniciació del procediment

Quan es pot presentar la sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació del IRPF?

La rectificació de la seua autoliquidació podrà sol·licitar-se:

 • Una vegada presentada la corresponent autoliquidació.
 • Sempre que l'Administració tributària no haja practicat liquidació definitiva o liquidació provisional pel mateix motiu.
 • A més, és necessari que no haja transcorregut el termini de quatre anys a què es referix l'article 66 de l'esmentada Llei General Tributària.

L'esmentat termini de quatre anys començarà a comptar-se:

 1. Si la declaració es va presentar dins del termini reglamentari de presentació de les declaraciós, des de l'endemà a l'acabament del mateix.
 2. Si la declaració es va presentar anara de l'esmentat termini, des de l'endemà a la presentació de la declaració.

Formes de presentar la sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació del IRPF.

El contribuent pot sol·licitar la rectificació de l'autoliquidació del IRPF de dues formes:

a. Utilitzant, de forma voluntària, el model de declaració del IRPF aprovat pel Ministre d'Hisenda per a l'exercici.

La presentació d'esta sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació del IRPF utilitzant el model de declaració s'haurà de realitzar a través d'algun dels següents mitjans electrònics:

 • Presentació electrònica per Internet a través del portal de l'Agència Tributària a Internet (www.sede.agenciatributaria.gob.es), i per als períodes impositius 2017 i següents, també a través dels programes de presentació desenvolupats per tercers.

  Per a això el contribuent emplenarà una nova autoliquidació que comprendrà a més dels correctament reflectits en l'autoliquidació originària, els de nova inclusió o modificació.

  Haurà de marcar la casella [127] de la declaració dins de l'apartat "Sol·licitud de rectificació d'autoliquidació" i procedir a consignar les dades corresponents a la regularització en l'epígraf O de la declaració.A tal efecte, s'indicarà el resultat a ingressar d'anteriors autoliquidacions o liquidacions administratives corresponents a l'exercici 2020 (casella [0681]) o bé el resultat per retornar com a conseqüència de la tramitació d'anteriors autoliquidacions corresponents a l'exercici 2020 (casella [0682]).

  Així mateix, d'acord amb el disposat a l'article 126 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs aprovat per Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, dins de l'epígraf O de la declaració s'haurà de fer constar a la casella [0686] el número de justificant de l'autoliquidació la rectificació de la qual se sol·licita i, en cas que se sol·licite una devolució, a la casella [0687] el número de compte en el que sol·licita s'efectue la devolució.

  La presentació de l'autoliquidació, una vegada emplenades les dades anteriors fa les funcions d'escrit de sol·licitud de rectificació de l'autoliquidació i inicia el procediment.

  Podrà acompanyar-se de la documentació en què es basa la sol·licitud de rectificació i els justificants, en el seu cas, de l'ingrés efectuat pel contribuent.Els citats documents o escrits podran presentar-se a través del registre electrònic de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, regulat mitjançant Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de la AEAT per la que es crea la Seu electrònica i es regulen els registres electrònics de la AEAT.Tot això s'entendrà sense perjudici del disposat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 • Presentació electrònica a través del telèfon, mitjançant trucada al número 901 200 345 (accessible també a través del telèfon 91 535 68 13), exclusivament per a aquells contribuents que complisquen els requisits que consten a la Seu electrònica de la AEAT a Internet i, sempre que l'autoliquidació a rectificar s'haja realitzat a través del Servici de tramitació de l'esborrany/declaració,

  A estos efectes, per la AEAT s'adoptaran les mesures de control precises que permeten garantir la identitat dels contribuents que efectuen la sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació del IRPF.

  Recorde:esta forma de sol·licitar la rectificació d'una autoliquidació del IRPF és més senzilla i permet a l'Administració tributària resoldre estos procediments amb més celeritat.

  La utilització voluntària el model de declaració del IRPF com a sol·licitud de rectificació està disponible per a les autoliquidacions corresponents als exercicis 2016 a 2020, i pot utilitzar-se tant en període voluntari de presentació com fora d'ell.

b. Mitjançant escrit dirigit a la Dependència o Secció de Gestió de la Delegació o Administració de l'Agència Tributària corresponent al seu domicili habitual, fent constar clarament els errors o omissions patits i acompanyant justificació suficient dels mateixos.