Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Acabament del procediment

El procediment finalitzarà mitjançant resolució en la qual recordarà o no la rectificació de l'autoliquidació.

En el cas que la sol·licitud siga considerada procedent, l'òrgan competent de l'Administració tributària practicarà liquidació provisional rectificant la declaració presentada i tornarà, en el seu cas, la quantitat indegudament ingressada més els interessos de demora corresponents, conforme al disposat als articles 221 i 32.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE del 18) i en la seua normativa reglamentària de desenvolupament.

Especialitats en el cas de sol·licitud de rectificació utilitzant el model de declaració de l'IRPF

No obstant això, per als contribuents que sol·liciten la rectificació de les seues autoliquidacions de IRPF presentades utilitzant el model de declaració s'establixen les següents especialitats per al cas que l'Administració tributària, havent limitat les seues actuacions a contrastar la documentació presentada per l'interessat amb les dades i antecedents que obren en poder d'aquella, acorde rectificar l'autoliquidació en els termes sol·licitats pel contribuent:

  1. L'acord de l'Administració no impedirà la posterior comprovació de l'objecte del procediment.
  2. Si l'acord donara lloc exclusivament a una devolució derivada de la normativa del tribut i no fora procedent l'abonament d'interessos de demora, s'entendrà notificat l'esmentat acord per la recepció de la transferència bancària, sense necessitat que l'Administració tributària efectue una liquidació provisional.