Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Tramitació del procediment

El procediment es regirà pel disposat als articles 120.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i 126 a 128 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol.

En la tramitació de l'expedient es comprovaran les circumstàncies que determinen la procedència de la rectificació.

A estos efectes, l'Administració podrà examinar la documentació presentada i contrastar-la amb les dades i antecedents que obren en el seu poder.També podrà realitzar requeriments al propi obligat en relació amb la rectificació de la seua autoliquidació, inclosos els que es referisquen a la justificació documental d'operacions financeres que tinguen incidència en la rectificació sol·licitada.Així mateix, podrà efectuar requeriments a tercers perquè aporten la informació que es troben obligats a subministrar amb caràcter general o perquè la ratifiquen mitjançant la presentació dels corresponents justificants.També es podran sol·licitar els informes que es consideren necessaris.

Finalitzades les actuacions es notificarà a l'interessat la proposta de resolució perquè, en el termini de 15 dies explicats a partir de l'endemà al de la notificació de la proposta, al·legue el que convinga al seu dret, tret que la rectificació que s'acorde coincidisca amb la sol·licitada per l'interessat, en el cas del qual es notificarà sense més tràmit la resolució.