Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Naturalesa de l'IRPF

Normativa: Art. 1 Llei IRPF

L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d'ara endavant, IRPF) és un tribut de caràcter personal i directe que grava, segons els principis d'igualtat, generalitat i progressivitat, la renda de les persones físiques d'acord amb la seua naturalesa i les seues circumstàncies personals i familiars.

Què s'entén per "renda" a l'efecte de l'IRPF?

Normativa: Art. 2 Llei IRPF

La renda del contribuent, que constituïx l'objecte de l'IRPF, es definix legalment com la totalitat dels seus rendiments, guanys i pèrdues patrimonials, així com les imputacions de renda establides per llei, independentment del lloc on s'hagueren produït i sigui quina sigui residència del pagador.

Tractament de les circumstàncies personals i familiars en l'IRPF

El mínim personal i familiar constituïx la part de la base liquidable que, per destinar-se a cobrir les necessitats vitals del contribuent i de les persones que d'ell depenen, no se sotmet a tributació.

Àmbit d'aplicació de l'IRPF

Normativa: Art. 4 i 5 Llei IRPF

L'IRPF s'aplica en tot el territori espanyol, amb les especialitats previstes per a les Canarias, Ceuta i Melilla i sense perjudici dels règims tributaris forals de concert i conveni econòmic en vigor, respectivament, en els Territoris Històrics del País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra.

Tot això sense perjudici del que disposen els tractats i convenis internacionals que hagen passat a formar part de l'ordenament intern, de conformitat amb l'article 96 de la Constitució Espanyola.