Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Règim transitori: Treballadors desplaçats a territori espanyol amb anterioritat a 1 de gener de 2015

Normativa: Disposició transitòria dissetena Llei IRPF

Als contribuents que s'hagueren desplaçat a territori espanyol amb anterioritat a 1 de gener de 2015 se'ls va donar l'opció d'aplicar el règim especial que va estar vigent fins el 31 de desembre de 2014, amb els tipus de gravamen prevists en la normativa de l'Impost sobre la Renda de no Residents en vigor en esta última data presentant la seua declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2015 en el model 150 aprovat en l'Ordre EHA /848/2008, de 24 de març, en lloc del nou model 151.

L'opció manifestada en la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2015 es mantindrà fins la finalització de l'aplicació del règim especial.

El model 150 se seguirà utilitzant fins la finalització de l'aplicació del règim.

El règim especial per a treballadors desplaçats a territori espanyol vigent fins el 31 de desembre de 2014, era aplicable durant el període impositiu en el que el contribuent adquirisca la seua residència habitual a Espanya i durant els cinc períodes impositius següents. A estos efectes ha de tindre's en compte que en la mesura en què este règim especial era aplicable durant el període impositiu en què s'efectuava el canvi de residència i durant els cinc períodes impositius següents, l'últim any en què és aplicable el règim especial que va estar vigent fins el 31 de desembre de 2014 i pot presentar-se el model 150 serà  2020.

Les condicions, requisits i contingut del règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol aplicable fins el 31 de desembre de 2014 i a partir d'1 de gener de 2015 es resumixen en el quadre comparatiu.