Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Treballadors desplaçats a territori espanyol des de l'1 de gener de 2015

Normativa:Art. 93 Llei IRPF

Atenció: d'acord amb la disposició addicional primera del Reial Decret llei 27/2018, de 28 de desembre, pel que s'adopten determinades mesurades en matèria tributària i cadastral (BOE del 29) les persones físiques que adquirisquen la condició de contribuents pel IRPF com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol amb motiu de la final de la «UEFA EURO 2020» podran optar per tributar per l'Impost sobre la Renda de No Residents, en els termes i condicions previstos a l'article 93 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, del IRPF.

Àmbit d'aplicació

Normativa:Art. 113 Reglament IRPF

A partir de l'1 de gener de 2015 per a l'aplicació d'este règim especial els contribuents han de complir les següents condicions:

 1. Que no hagen sigut residents en Espanya durant els deu períodes impositius anteriors a aquell en el qual es produïsca el seu desplaçament a territori espanyol.
 2. Que el desplaçament a territori espanyol es produïsca com a conseqüència d'alguna de les següents circumstàncies:

  • Com a conseqüència d'un contracte de treball, a excepció de la relació laboral especial dels esportistes professionals regulada pel Reial Decret 1006/1985, de 26 de juny.
   S'entendrà complida esta condició quan s'inicie una relació laboral, ordinària o especial diferent de l'anteriorment indicada, o estatutària amb un ocupador a Espanya, o quan el desplaçament siga ordenat per l'ocupador i existisca una carta de desplaçament d'este.
  • Com a conseqüència de l'adquisició de la condició d'administrador d'una entitat en el capital de la qual no participe o, en cas contrari, quan la participació en la mateixa no determine la consideració d'entitat vinculada en els termes previstos a l'article 18 de la Llei de l'Impost sobre Societats.
 3. Que no obtinga rendes que es qualificarien com obtingudes mitjançant un establiment permanent situat en territori espanyol.

Contingut del règim especial

Normativa:Art. 114 Reglament IRPF

L'aplicació d'este règim especial implicarà la determinació del deute tributari del IRPF d'acord amb les normes establides en el text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març (d'ara endavant TRLIRNR), per a les rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent amb les següents especialitats:

a. No resultarà d'aplicació el disposat als articles 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 14 del citat TRLIRNR.

b. La totalitat dels rendiments del treball obtinguts pel contribuent durant l'aplicació del règim especial s'entendran obtinguts en territori espanyol.
Ara bé, no es consideren obtinguts durant l'aplicació del règim especial els rendiments que deriven d'una activitat desenvolupada anteriorment a la data de desplaçament a territori espanyol o posteriorment a l'acabament del desplaçament que s'ha de comunicar en el model 149, sense perjudici de la seua tributació per l'Impost sobre la Renda de No Residents quan els esmentats rendiments s'entenguen obtinguts en territori espanyol.

c. A efectes de la liquidació del IRPF, es gravaran acumuladament les rendes obtingudes pel contribuent en territori espanyol durant l'any natural, sense que siga possible cap compensació entre aquelles.

d. Per a la determinació de la quota íntegra es diferencia dues bases liquidables a què s'aplicaren diferents escales:

 • Base "A":Import de la base liquidable corresponent a les següents rendes a què es referix l'article 25.1.f) del TRLIRNR:

  • Dividends i altres rendiments derivats de la participació en els fons propis d'una entitat
  • Interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis.
  • Guanys patrimonials que es posen de manifest en ocasió de transmissions d'elements patrimonials

  A esta base se li aplicaran els tipus que s'indiquen en la següent escala:

  Base liquidable de l'estalvi
  Fins a euros
  Quota íntegra eurosResta base liquidable de l'estalvi
  Fins a euros
  Tipus aplicable
  Percentatge
  0 0 6.000 19
  6.000 1.140 44.000 21
  50.000 10.380 D'ara endavant 23
 • Base "B":Import de la base liquidable corresponent a la resta de rendes a què se li aplicaran el 2020 els tipus que s'indiquen en la següent escala.

  Part de la base liquidable
  euros
  Tipus estatal aplicable
  Percentatge
  Fins a 600.0000 euros 24
  Des de 600.000,01 euros d'ara endavant 45

e. La quota diferencial serà el resultat de minorar la quota íntegra del IRPF en:

 • Les deduccions per donatius i les retencions i ingressos a compte que s'hagueren practicat sobre les rendes del contribuent (incloses les quotes satisfetes a compte de l'Impost sobre la Renda de No Residents).

  Atenció:les retencions i ingressos a compte en concepte de pagaments a compte de l'impost es practicaran, en els termes que s'establisquen reglamentàriament, d'acord amb la normativa de l'Impost de la Renda de no residents.No obstant això, el percentatge de retenció o ingrés a compte sobre rendiments del treball serà el 24 per 100.Quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments del treball durant l'any natural excedisquen de 600.000 euros, el percentatge de retenció aplicable el 2018 a l'excés serà el 45 per 100.

 • La deducció per doble imposició internacional a què es referix l'article 80 de la Llei del IRPF aplicable als rendiments del treball obtinguts a l'estranger, amb el límit del 30 per 100 de la part de la quota íntegra corresponent a la totalitat dels rendiments del treball obtinguts en eixe període impositiu.

  A estos efectes, per a calcular el tipus mitjà efectiu de gravamen s'haurà de tindre en compte la quota íntegra i la base liquidable, exclosa, en ambdós casos, la part de les mateixes corresponent a les rendes a les que es referix l'article 25.1 f) del TRLIRNR.

Durada

Normativa: Art. 115 Reglament IRPF

El règim especial s'aplicarà durant el període impositiu en què el contribuent adquirisca la seua residència habitual a Espanya i durant els cinc períodes impositius següents.

A estos efectes, es considerarà com a període impositiu en què s'adquirix la residència el primer any natural en què, una vegada produït el desplaçament, la permanència en territori espanyol siga superior a 183 dies.

Exercici de l'opció pel règim especial

Normativa: Arts.116 i 119 Reglament IRPF

L'exercici de l'opció de tributar per l'Impost sobre la Renda de No Residents s'ha de realitzar mitjançant la utilització del model de comunicació 149, aprovat per l'Ordre HAP /2783/2015, de 21 de desembre (BOE del 23), la presentació del qual s'efectuarà en el termini màxim de sis mesos des de la data d'inici de l'activitat que conste en l'alta en la Seguretat Social a Espanya o en la documentació que permeta, en el seu cas, al treballador el manteniment de la legislació de Seguretat Social d'origen.

Per a presentar esta comunicació hauran d'estar inclosos al Cens d'Obligats Tributaris.En cas contrari, sol·licitaran prèviament l'alta a l'esmentat Cens mitjançant la presentació de la declaració censal corresponent.

A més, s'haurà d'adjuntar a la comunicació de l'opció la següent documentació:

 1. Quan s'inicie una relació laboral, ordinària o especial, o estatutària amb un ocupador a Espanya, un document justificatiu emés per l'ocupador en qui s'expresse el reconeixement de la relació laboral o estatutària amb el contribuent, la data d'inici de l'activitat que conste en l'alta en la Seguretat Social a Espanya, el centre de treball i la seua direcció, així com la durada del contracte de treball.
 2. Quan es tracte d'un desplaçament ordenat pel seu ocupador, copia de la carta de desplaçament de l'ocupador, així com un document justificatiu emés per este en el que s'expresse la data d'inici de l'activitat que conste en l'alta en la Seguretat Social a Espanya o en la documentació que permeta, en el seu cas, el manteniment de la legislació de Seguretat Social d'origen, el centre de treball i la seua direcció, així com la durada de l'ordre de desplaçament.
 3. Quan es tracte de desplaçaments com a conseqüència de l'adquisició de la condició d'administrador d'una entitat, un document justificatiu emés per l'entitat en el qual s'expresse la data d'adquisició de la condició d'administrador i que la participació del contribuent en l'entitat no determina la condició d'entitat vinculada en els termes previstos a l'article 18 de la Llei de l'Impost sobre Societats.

  El contribuent també haurà de comunicar en el model 149 l'acabament el seu desplaçament a territori espanyol en el termini d'un mes des que es produïra esta circumstància.

Important: el contribuent que opte per la tributació per l'Impost sobre la Renda de No Residents quedarà subjecte per obligació real en l'Impost sobre el Patrimoni.

Renúncia i exclusió del règim especial

Normativa: Arts.117 i 118 Reglament IRPF

Els contribuents que hagueren optat pel règim especial podran renunciar a la seua aplicació durant els mesos de novembre i desembre anteriors a l'inici de l'any natural en què la renúncia haja d'assortir efectes.Els contribuents que renuncien a este règim especial no podran tornar a optar per la seua aplicació.

L'exclusió del règim especial es produïx per incompliment d'alguna de les condicions anteriorment comentades determinants de la seua aplicació, assortint esta efectes en el període impositiu en què es produïsca l'incompliment.Els contribuents exclosos hauran de comunicar tal circumstància a l'Administració tributària en el termini d'un mes des de l'incompliment de les condicions que van determinar la seua aplicació.

Tant la renúncia com l'exclusió hauran de ser comunicades a l'Administració tributària en el model 149, aprovat per l'Ordre HAP/2783/2015, de 21 de desembre (BOE del 23).

Model especial de declaració en el IRPF

Els contribuents que opten per este règim especial hauran de presentar i subscriure la seua declaració pel IRPF en el model especial 151, aprovat en l'esmentada Ordre HAP/2783/2015, de 21 de desembre (BOE del 23), en el lloc i termini establits, amb caràcter general, per a la presentació de les declaraciós del IRPF.

Els contribuents del IRPF que opten per l'aplicació d'este règim especial podran sol·licitar el certificat de residència fiscal a Espanya regulat en la disposició addicional segona de l'Ordre HAC/3316/2010, de 17 de desembre (BOE del 23), els models del qual figura als annexos IV i V de l'esmentada ordre.