Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Residència habitual a l'estranger

Normativa : Art. 10 Llei IRPF

Tenen la consideració de contribuents per l'IRPF les persones de nacionalitat espanyola, el seu cònjuge no separat legalment e fills menors d'edat, que tingueren la seua residència habitual a l'estranger per la seua condició de:

  1. Membres de prediques diplomàtiques espanyoles, comprenent tant al cap de la missió com als membres del personal diplomàtic, administratiu, tècnic o de servicis de la mateixa.
  2. Membres de les oficines consulars espanyoles, comprenent tant al cap de les mateixes com al personal funcionari o de servicis que hi és adscrit, a excepció dels vicecònsols honoraris o agents consulars honoraris i del personal dependent d'ells.
  3. Titulars de càrrec o treball oficial de l'Estat espanyol com membres de les delegacions i representacions permanents acreditades davant organismes internacionals o que formen part de prediques o delegacions d'observadors a l'estranger.
  4. Funcionaris en actiu que exercisquen a l'estranger càrrec o treball oficial que no tinga caràcter diplomàtic o consular.

No obstant això, no tindran la consideració de contribuents :

  • Les persones citades anteriorment quan, no sent funcionaris públics en actiu o titulars de càrrec o treball oficial, ja tingueren la seua residència habitual a l'estranger amb anterioritat a l'adquisició de qualsevol de les condicions enumerades.
  • Els cònjuges no separats legalment o fills menors d'edat, quan ja tingueren la seua residència habitual a l'estranger amb anterioritat a l'adquisició pel cònjuge, el pare o la mare, de qualsevol de les condicions enumerades anteriorment.

Important: com a conseqüència del règim de cessió de tributs de l'Estat a les comunitats autònomes ha de complimentar-se en l'apartat corresponent de la pàgina 1 del model de declaració la clau de la comunitat autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia en la que el declarant haja tingut la seua residència habitual en este exercici. No obstant això, els funcionaris i empleats públics espanyols residents a l'estranger en l'exercici 2020, faran constar en este apartat la clau específica "20".