Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

La unitat familiar en l'IRPF

Modalitats

A l'efecte de l'IRPF, existixen dos modalitats d'unitat familiar, a saber:

• En cas de matrimoni (modalitat 1a)

La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si els hi haguera:

  1. Els fills menors, a excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquen independentment d'estos.
  2. Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

Recorde: la majoria d'edat s'assolix al complir els 18 anys.

• En defecte de matrimoni o en els casos de separació legal (modalitat 2a)

La formada pel pare o la mare i la totalitat dels fills que convisquen amb un o una altra i reunisquen els requisits assenyalats per a la modalitat 1a anterior.

Normes comunes a les dues modalitats d'unitat familiar

De la regulació legal de les modalitats d'unitat familiar, poden extraure's les següents conclusions:

  • Qualsevol altra agrupació familiar, diferent de les anteriors, no constituïx unitat familiar a l'efecte de l'IRPF.
  • Ningú podrà formar part de dos unitats familiars al mateix temps.
  • La determinació dels membres de la unitat familiar es realitzarà tenint en compte la situació existent el dia 31 de desembre de cada any.

    Per tant, si un fill complira 18 anys durant l'any, ja no formarà part de la unitat familiar durant aquell període impositiu.