Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Concepte general i notes característiques

Normativa:Art. 17 Llei IRPF

Tenen la consideració fiscal de rendiments íntegres del treball "totes les contraprestacions o utilitats, qualssevol que siga la seua denominació o naturalesa, dineràries, o en espècie, que deriven, directament o indirectament, del treball personal o de la relació laboral o estatutària i no tinguen el caràcter de rendiments d'activitats econòmiques".

D'acord amb la definició legal transcrita, els rendiments del treball es caracteritzen per les següents notes:

  1. Comprenen la totalitat de les contraprestacions o utilitats, qualsevol que siga la seua denominació o naturalesa, dineràries o en espècie.
  2. Que deriven, directament o indirectament, del treball personal o de la relació laboral o estatutària del contribuent.
  3. Que no tinguen el caràcter de rendiments d'activitats econòmiques.S'exclouen, doncs, els rendiments procedents d'activitats en les quals, amb independència de l'aportació del seu treball personal, el contribuent efectue l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans, o d'un de sol d'ambdós factors, amb la finalitat d'intervindre en la producció o distribució de béns o servicis.

    El concepte fiscal de rendiments d'activitats econòmiques i la seua delimitació davant els rendiments del treball, es comenta en el Capítol 6.