Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Esquema general

Les operacions necessàries per a determinar la quantia del rendiment net del treball que s'integra a la base imposable es representen en el següent esquema:

Fase 1a:

(+) Import íntegre meritat (retribucions dineràries).

(+) Valoració fiscal més ingrés a compte no repercutit (retribucions en espècie).

(+) Contribucions empresarials a sistemes de previsió social (imports imputats).

(+) Aportacions al patrimoni protegit de persones amb discapacitat.

(−) Reduccions aplicables sobre els següents rendiments:

 • Generats en un termini superior a dos anys.
 • Obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.
 • Prestacions percebudes de règims públics de previsió social.
 • Prestacions percebudes de sistemes privats de previsió social (règim transitori).

(=) Rendiment íntegre del treball.

Fase 2a:

(−) Despeses Deduïbles:

 • Cotitzacions a la Seguretat Social o a mutualitats obligatòries de funcionaris.
 • Detraccions per drets passius.
 • Cotitzacions a escoles d'orfes o institucions similars.
 • Quotes satisfetes a sindicats.
 • Quotes satisfetes a Col·legis Professionals, si la col·legiació és obligatòria.
 • Despeses de defensa jurídica en litigis amb l'ocupador.
 • Altres despeses:

  1. Quantia fixa aplicable amb caràcter general.2.000 euros
  2. Increment per mobilitat geogràfica.
  3. Increment per a treballadors actius amb discapacitat.

(=) Rendiment Net del treball.

Fase 3a:

(−) Reducció per obtenció de rendiments del treball (només per a contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros i rendes diferents a les del treball que no superen 6.500 euros).

(=) Rendiment Net Reduït del treball.