Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Fase 3a:Determinació del rendiment net reduït

Reducció general per obtenció de rendiments del treball

Normativa Art. 20 Llei IRPF

Esta reducció, que s'aplica als contribuents que obtinguen uns rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros, sempre que no tinguen rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros, minorarà el rendiment net del treball en les següents quanties:

(*) RNT = rendiment net del treball que serà el resultat de minorar el rendiment íntegre amb les despeses previstes en les lletres a), b), c), d) i e) de l'article 19.2 de la Llei del IRPF (Tornar)
Rendiment net positiuImport de la reducció
13.115  euros o menys  5.565 euros
Entre 13.115,1 i 16.825 euros  5.565 - [1,5 x (RNT - 13.115)] (*)

El concepte de rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball inclou la suma algebraica dels rendiments nets (del capital mobiliari i immobiliari, i d'activitats econòmiques), d'imputacions de rendes i dels guanys i pèrdues patrimonials computades l'any, sense aplicar les regles d'integració i compensació.Ara bé, els rendiments s'han de computar pel seu import net, açò és, una vegada deduïdes les despeses, però sense aplicació de les reduccions corresponents.

En el supòsit de tributació conjunta d'unitats familiars en les quals alguns dels seus membres obtinguen rendiments del treball, l'import de la reducció es determinarà en funció de la quantia conjunta dels rendiments nets del treball de tots els membres de la unitat familiar i, en el seu cas, de les rendes diferents de les del treball, sense que siga procedent multiplicar l'import de la reducció resultant en funció del nombre de membres de la unitat familiar perceptors de rendiments del treball.

Important: com a conseqüència de l'aplicació d'esta reducció el saldo resultant no podrà ser negatiu.