Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Rendiments estimats del treball i operacions vinculades

Rendiments estimats de treball

Normativa:Arts.6.5 i 40 Llei IRPF

Les prestacions de servicis susceptibles de generar rendiments del treball es presumixen retribuïdes, tret de prova en contrari.

En defecte de prova en contrari, la valoració dels esmentats rendiments s'efectuarà pel valor normal al mercat dels mateixos, entenent-se per valor normal al mercat la contraprestació que s'acordaria entre subjectes independents, tret de prova en contrari.No obstant això, la valoració de determinades retribucions estimades satisfetes en espècie s'efectuarà aplicant les regles especials de valoració que en el pròxim epígraf (Rendiments del treball en espècie) es comenten.

Rendiments del treball en operacions vinculades

Normativa:Art. 41 Llei IRPF

En els suposats que la prestació del treball personal es realitze a una societat amb la qual es donen relacions de vinculació, en els termes previstos a l'article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (LIS), les operacions entre persones o entitats vinculades es valoraran pel seu valor de mercat.S'entendrà per valor normal de mercat aquell que hauria recordat per persones o entitats independents en condicions de lliure competència.

Conforme a l'article 18 de la LIS les relacions de vinculació es donen en les operacions realitzades entre:

  • Una entitat i els seus socis o partícips,
  • Una entitat i els seus consellers o administradors de dret i de fet,
  • Una entitat i els socis o consellers d'una altra societat que pertanga al mateix grup,
  • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.

Quan la vinculació es definisca en funció de la relació soci-societat, la participació del soci haurà de ser igual o superior al 25 per 100.

En el supòsit de retribucions per l'exercici de les seues funcions de consellers o administradors d'entitats, no se seguixen les regles de les relacions de vinculació, perquè així ho establix expressament l'article 18.2 de la LIS, i per tant les esmentades retribucions queden excloses de l'àmbit de les operacions vinculades que es regula a l'article 41 de la Llei IRPF.

L'Administració tributària podrà comprovar que les operacions realitzades entre persones o entitats vinculades s'han valorat pel seu valor normal de mercat i efectuarà, en el seu cas, les correccions valoratives que siguen procedents respecte de les operacions subjectes a l'Impost sobre Societats, al IRPF o a l'Impost sobre la Renda de No Residents que no hagueren sigut valorades pel seu valor normal de mercat.A tal efecte, el contribuent del IRPF haurà de complir les obligacions de documentació de les operacions vinculades en els termes i condicions establits al capítol V (articles 13 a 16) del Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat per Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol (BOE de l'11).