Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

3.Altres regles especials

a. Préstecs amb tipus d'interés inferiors al legal dels diners, concertats posteriorment a l'1 de gener de 1992

La valoració es realitzarà per la diferència entre l'import dels interessos efectivament pa­gados i el que resultaria d'aplicar l'interés legal dels diners vigents per a cada exercici.Per a l'any 2020, l'interés legal dels diners ha sigut fixat el 3 per 100.

Tanmateix, no tenen la consideració de retribucions en espècie els préstecs amb tipus d'interés inferior al legal dels diners concertats anteriorment a l'1 de gener de 1992 i el qual principal hauria sigut posat a disposició del prestatari també anteriorment a l'esmentada data.Vegeu sobre això la disposició addicional segona de la Llei del IRPF.

b. Altres retribucions en espècie que es valoren pel cost per a l'ocupador, inclosos els tributs que graven l'operació

  • Les prestacions en concepte de manutenció, hostalatge, viatges i similars.
  • Les primes o quotes satisfetes en virtut de contracte d'assegurança o un altre de similar.
  • Les quantitats destinades a satisfer despeses d'estudis i manutenció del contribu­yente o d'altres persones lligades al mateix per vincle de parentiu, inclosos els afins, fins al quart grau inclusivament.

c. Contribucions satisfetes per promotors de plans de pensions, contribucions sa­tisfechas per empreses promotores regulades en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de desembre de 2016, quantitats satisfetes per empresaris per a fer front a compromisos per pensions i quantitats satisfetes per empresa­rios a assegurances de dependència

La valoració coincidirà amb l'import de les contribucions o quantitats satisfetes que hagen sigut imputades al perceptor.

Precisió:tinga's en compte que, amb efectes des del 13 de gener de 2019, la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de desembre de 2016, va derogar la Directiva 2003/41/CE que es referix l'article 43.1.1ª.e) de la Llei del IRPF.

d. Drets especials de contingut econòmic que es reserven els fundadors o promo­tores d'una societat com a remuneració de servicis personals

Normativa:Arts.47 Reglament IRPF.

Quan els drets consistisquen en un percentatge sobre els beneficis de l'entitat es valo­rarán, com a mínim, en el 35 per 100 del valor equivalent del capital social que permeta la mateixa participació en els beneficis que la reconeguda als esmentats drets.Tanmateix, les posteriors retribucions per la tinença d'eixos drets constituiran rendiments del capital mobiliari.

El valor conjunt d'estos drets especials no podrà excedir del 10 per 100 dels beneficis nets obtinguts segons balanç, una vegada deduïda la quota destinada a reserva legal i per un període màxim de 10 anys, d'acord amb el disposat per l'article 27 del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

e. Regla cautelar de valoració:preu oferit al públic

Normativa: Art. 43.1.1º f) Llei IRPF i 48 Reglament IRPF

Quan el rendiment del treball en espècie siga satisfet per empreses que tinguen com a activitat habitual la realització de les activitats que donen lloc al mateix, la valoració no podrà ser inferior al preu oferit al públic del bé, dret o servici que es tracte.

Es considerarà preu oferit el públic el previst a l'article 60 del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre (BOE del 30), deducien­do els descomptes ordinaris o comuns.Tenen esta consideració els següents:

  1. Els descomptes que siguen oferits a altres col·lectius de similars característiques als tra­bajadores de l'empresa.
  2. Els descomptes promocionals que tinguen caràcter general i es troben en vigor en el moment de satisfer la retribució en espècie.
  3. Qualsevol altre diferent dels anteriors, sempre que no excedisquen del 15 per 100 ni de 1.000 euros anuals.

    Vegeu sobre això la disposició addicional segona del Reglament del IRPF en la que es regulen els acords previs de valoració de retribucions en espècie del treball personal a efectes de la determinació de l'ingrés a compte del IRPF.

En el cas de cessió de l'ús de vehicles considerats eficients energèticament, la valo­ración resultant es podrà reduir fins i tot en un 30 per 100, en els termes i condicions que s'han comentat en este Capítol.