Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

a) Lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzen en comedo­res d'empresa, cantines o economats de caràcter social

Normativa:Arts.42.3.a) Llei IRPF i 45 Reglament

Estan exemptes del IRPF els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzen en menjadors d'empresa, incloses les fórmules indirectes de prestació de l'esmentat servici admeses per la legislació laboral (com, per exemple, el lliurament de vals menjat o documents similars, targetes o qualsevol altre medi electrònic de pagament), sempre que es complisquen els requisits que a continuació es detallen.

Requisits generals:

 1. Que la prestació del servici tinga lloc durant dies hàbils per al fet servir o treballador.
 2. Que la prestació del servici no tinga lloc durant els dies en què l'ocupat o treballador merite quantitats exceptuades de gravamen en concepte de dietes per manu­tención, amb motiu de desplaçaments a municipi diferent del lloc de treball habitual.

Requisits addicionals per a les fórmules indirectes (vals menjar o documents similars, targetes o altres mitjans electrònics de pagament)

A més dels requisits anteriors, els vals menjar o documents similars, targetes o qualsevol altre medi electrònic de pagament han de complir els següents:

 1. Que la seua quantia no supere la quantitat d'11 euros diaris.Si la quantia diària fora superior, existirà retribució en espècie per l'excés.
 2. Que estiguen numerats, expedits de forma nominativa i que en ells figure, l'empresa emissora i, quan es lliuren en suport paper, a més, el seu import nominal.
 3. Que siguen intransmissibles i que la quantia no consumida un dia no puga acumular-se a cap altre dia.
 4. Que no puga obtindre's, ni de l'empresa ni de tercer, el reembors del seu import.
 5. Que només puguen utilitzar-se en establiments d'hostaleria, amb independència que el servici es preste al mateix local de l'establiment d'hostaleria o fora d'este, prèvia recollida per l'empleat o mitjançant el seu lliurament al seu centre de treball o al lloc elegit per aquell per a desenvolupar el seu treball en els dies que este es realitze a distància o mitjançant teletreball.
 6. Que l'empresa que els lliure, porte i conserve relació dels lliurats a cadascun dels seus empleats o treballadors, amb expressió de:

  • En el cas de vals menjar o documents similars, nombre de document, dia d'entre­ga i import nominal.
  • En el cas de targetes o qualsevol altre medi electrònic de pagament, número de document i la quantia entregada cada un dels dies amb indicació d'estos últims.

Novetat 2020:  la disposició final primera del Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE del 23), ha modificat l'article 42.3.a) de la Llei de l'IRPF per a necessitar que l'aplicació d'esta exempció es realitzarà amb independència que el servici es preste al mateix local de l'establiment d'hostaleria o fora d'este, prèvia recollida per l'empleat o mitjançant el seu lliurament al seu centre de treball o al lloc elegit per aquell per a desenvolupar el seu treball en els dies que este es realitze a distància o mitjançant teletreball.

Esta modificació és conseqüència de la publicació del Reial Decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància (BOE del 23), entés este com a treball que es realitza fora dels establiments i centres habituals de l'empresa i del qual el teletreball és una subespècie que implica la prestació de servicis amb noves tecnologies.