Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

En particular

Immobles a disposició dels seus titulars

Tractant-se d'immobles a disposició dels seus titulars, s'hauran de consignar les següents dades per cadascun d'ells:

  1. Part de l'immoble que està a disposició, casella [0087]:si la totalitat de l'immoble ha romàs a disposició del contribuent a l'exercici, es consignarà el percentatge del 100 per 100.

    Quan a causa d'un ús o destinació simultània de l'immoble només una part del mateix com, per exemple, una única planta de l'edifici, haja romàs a disposició del contribuent, s'indicarà el percentatge, expressat amb dos decimals, que representa la superfície de l'esmentada part en relació amb la superfície total de l'immoble.

  2. Període computable (núm. de dies), casella [0085]:se'n consignarà 365 quan l'immoble haja romàs a disposició del contribuent durant tot l'any.En cas contrari, s'expressarà el nombre de dies que l'immoble ha estat a disposició del contribuent.

    En el cas excepcional que l'immoble estiga, en els mateixos dies, part a disposició del contribuent i informe destinat a altres usos, es marcara una X a la casella [0086], indicant-se el nombre de dies que ha estat a disposició del contribuent a la casella [0088].

  3. Import de la renda immobiliària imputada, casella [0089] .

Amortització d'immobles accessoris arrendats

S'ha de complimentar este apartat únicament en aquells casos en es tracte d'immobles que es lloguen juntament amb l'immoble principal en un únic contracte en el qual no es distingisca quina part del preu correspon a cada un d'ells.Per exemple, quan es llogue en un únic contracte i per un preu únic un habitatge juntament amb el traster i el garatge, el traster i el garatge seran immobles accessoris.

La finalitat és identificar que és l'immoble accessori, recollir la informació de l'immoble principal de què depén i determinar que l'amortització deduïble que, en el seu cas, corresponga a l'immoble accessori s'ajusta als disposat a l'article 14.2.a) del Reglament del IRPF.

Immobles arrendats o cedits a tercers i constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudi sobre els mateixos

La declaració dels ingressos íntegres computables, despeses deduïbles, rendiment net, reduccions del rendiment net, així com, en el seu cas, el rendiment mínim computable en cas de parentiu que procedisca s'efectuarà a les caselles [0104] a [0154] d'acord amb el comentat per a cada un d'ells en els epígrafs respectius d'este mateix Capítol.

Per a cada un dels immobles tret d'en el cas de lloguer amb finalitats turístiques o arrendament de locals, es farà constar el NIF/NIE de l'arrendatari o arrendataris i la data del contracte d'arrendament.En el seu cas, si ha consignat un NIF de l'arrendatari d'un altre país, s'indicarà marcant la casella corresponent.

A més, per a agilitar la tramitació de les devolucions que puguen tindre dret els contribuents i de reduir el nombre de requeriments, es crea un nou Annex “D”, d'emplenament voluntari, en el qual els contribuents podran consignar el NIF dels proveïdors de determinades despeses, així com el seu import.

Important:no s'inclouran en l'apartat C de la declaració els béns immobles arrendats o cedits a tercers per entitats en règim d'atribució de rendes de les quals el contribuent haja sigut, durant l'exercici 2020, soci, comuner o partícip.

Estos immobles hauran de reflectir-se en la rúbrica “Relació de béns immobles arrenda­dos o cedits a tercers per entitats en règim d'atribució de rendes” de l'epígraf “Règim d'atribució de rendes” de l'apartat E de la declaració, on es farà constar respecte a cada immoble el contribuent titular de l'immoble (casella [1614]), el percentatge de titularitat (casella [1615]), naturalesa urbana o rústica (casella [1616] y [1617]), situació (casella [1619]), referència cadastral (casella [1620]) i NIF de l'entitat en règim d'atribució de rendes (casella [1621]).