Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Imputació temporal dels rendiments del capital immobiliari

Regla general

Normativa: Art. 14.1 a) Llei IRPF

Com a regla general, els rendiments del capital immobiliari, tant els ingressos com les despeses, s'han d'imputar al període impositiu en què siguen exigibles pel seu perceptor, amb independència del moment en què s'haja produït el cobrament dels ingressos i el pagament de les despeses.

Regles especials

 1. Rendiments estimats del capital immobiliari

  Normativa:Art. 14.2 f) Llei IRPF

  Les rendes estimades del capital immobiliari i les derivades d'operacions vinculades s'imputaran al període impositiu en què s'entenguen produïdes.L'esmentat exercici serà aquell en el qual s'hagen realitzat les prestacions de béns o drets susceptibles de generar els rendiments d'esta naturalesa.

 2. Rendiments pendents de resolució judicial

  Normativa:Art. 14.2 a) Llei IRPF

  No obstant això l'anterior, quan no s'haguera satisfet la totalitat o part d'una renda per trobar-se pendent de resolució judicial la determinació del dret a la seua percepció o la seua quantia (no la mera falta de pagament), els imports no satisfets s'imputaran al període impositiu en què la sentència judicial adquirisca fermesa, encara que no s'hagen cobrat a l'esmentat exercici

Supòsits especials d'integració de rendes pendents d'imputació

 1. Pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència

  Normativa:Art. 14.3 Llei IRPF

  En el supòsit que el contribuent perda la seua condició per canvi de residència, totes les rendes pendents d'imputació s'hauran d'integrar en la base imposable corresponent a l'últim període impositiu que s'haja de declarar per este impost, en les condicions que es fixen reglamentàriament, practicant-se, en el seu cas, autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora ni cap recàrrec.

  No obstant això, quan el trasllat de residència es produïsca a un altre Estat membre de la Unió Europea, el contribuent podrà optar per imputar les rendes pendents conforme al disposat en el paràgraf anterior, o per presentar a mida que es vagen obtenint cada una de les rendes pendents d'imputació, una autoliquidació complementària sense sanció, ni interessos de demora ni cap recàrrec, corresponent a l'últim període que s'haja de declarar, per este Impost.L'autoliquidació es presentarà en el termini de declaració del període impositiu en el que haguera correspost imputar les esmentades rendes en cas de no haver-se produït la pèrdua de la condició de contribuent.

 2. Mort del contribuent

  Normativa:Art. 14.4 Llei IRPF

  En el cas de mort del contribuent totes les rendes pendents d'imputació s'hauran d'integrar en la base imposable de l'últim període impositiu que s'haja de declarar.