Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Rendiment net reduït

El rendiment net reduït del capital immobiliari corresponent a cada un dels immobles productors dels esmentats rendiments és, amb caràcter general, el resultat de practicar sobre el rendiment net les reduccions que corresponguen de les anteriorment comentades.

Quan l'adquirent, cessionari, arrendatari o sotsarrendatari del bé immoble o del dret real que recaiga sobre el mateix siga un familiar, en els termes anteriorment comentats, el rendiment net reduït serà el més gran de les dues quantitats següents:

  1. Rendiment net corresponent a l'arrendament o cessió de l'immoble, una vegada aplicades sobre el mateix, en el seu cas, les reduccions que procedisquen de les anteriorment comentades.
  2. El rendiment mínim computable per l'esmentat immoble en cas de parentiu.

Exemple:

Senyor S.P.T. ha tingut arrendats durant tot l'any un local comercial i dos habitatges de la seua propietat, ascendint els respectius ingressos íntegres i despeses deduïbles de l'exercici 2020 a les següents quantitats:

InformacióVivenda 1Vivenda 2Local
Ingressos íntegres 6.865,00 7.980,00 10.230,00
Reparació i conservació 2.150,00 9.210,00 5.890,00
Tributs, recàrrecs i taxes (IBI) 500,00 900,00 350,00
Comunitat de propietaris 580,00 1.385,00 540,00
Amortització del bé immoble (*) 200,00 300,00 320,00

(*) Les quantitats destinades a l'amortització dels immobles s'han calculat aplicant el 3% del valor cadastral dels immobles.(Tornar)

Determinar el rendiment net reduït del capital immobiliari corresponent a l'exercici 2020.

Solució:

1.Determinació del rendiment net del capital immobiliari dels immobles arrendats.

InformacióVivenda 1Vivenda 2Local
Ingressos íntegres 6.865,00 7.980,00 10.230,00
Reparació i conservació 2.150,00 7.980,00 (1) 5.890,00
Tributs, recàrrecs i taxes (IBI) 500,00 900,00 350,00
Comunitat de propietaris 580,00 1.385,00 540,00
Amortització del bé immoble 200,00 300,00 320,00
Rendiment net 3.435,00 –2.585,00 3.130,00

2.Reducció sobre els rendiments derivats de l'arrendament dels habitatges 1 i 2:

InformacióVivenda 1Vivenda 2
Rendiment net 3.435,00 –2.585,00
Reducció de l'article 23.2 Llei IRPF 2.061,00 0,00 (2)
Rendiment net reduït 1.374,00 –2.585,00

3.Suma de rendiments nets reduïts del capital immobiliari:[1.374,00 + (–2.585,00) + 3.130,00] = 1.919,0

Notes a l'exemple:

(1) L'import total a deduir per les despeses de reparació i conservació de l'"habitatge 2" no pot excedir de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts per l'esmentat habitatge.L'excés (9.210 – 7.980 = 1.230) podrà deduir-se als quatre exercicis següents, sense que la deducció puga superar, conjuntament amb les despeses per estos mateixos conceptes corresponents a cada un d'estos anys, de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts pel lloguer de l'esmentat habitatge.(Tornar)

(2) La reducció del 60 per 100 s'aplica en el supòsit que el rendiment net derivat de l'habitatge siga positiu, per la qual cosa en este cas a l'ésser rendiment net derivat de l'immoble o dret siga negatiu la reducció no serà aplicable.(Tornar)