Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Rendiments íntegres

Arrendament de béns immobles o constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudi sobre els mateixos

Normativa: Art. 22.2 Llei IRPF

Constituïxen rendiments íntegres del capital immobiliari les quantitats que per tots els conceptes haja de satisfer l'adquirent o cessionari dels drets o facultats d'ús o gaudi constituïts sobre els béns immobles o, en el seu cas, les que haja de satisfer l'arrendatari o sotsarrendatari de tals immobles.

A més, s'han d'incloure entre els rendiments del capital immobiliari les quantitats percebudes o que corresponga percebre per raó dels restants béns cedits amb l'immoble com, per exemple, el mobiliari i estris, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o, en el seu cas, l'Impost General Indirecte Canari (IGIC).

COVID -19: com a conseqüència de la crisi sanitària i la declaració d'estat d'emergència, per al càlcul del rendiment net del capital immobiliari s'ha de tindre en compte que les modificacions en l'import fixat com a preu del lloguer (qualsevol que siga l'import de la reducció), determinen que el rendiment íntegre del capital immobiliari corresponent als períodes que afecte siga el corresponent als nous imports acordats per les parts.

A més, en els casos en els quals es pacte el diferimiento dels pagaments pel lloguer, no serà procedent reflectir un rendiment de capital immobiliari en els mesos en què s'ha diferit l'esmentat pagament en haver-se diferit l'exigibilitat de la renda (no procedix la imputació de la renda perquè esta no és exigible), en aplicació de l'establit a l'article 14.1.a) de la Llei de l'IRPF, que disposa que els rendiments del treball i del capital s'imputaran al període impositiu en què siguen exigibles pel seu perceptor.

Diferent és el cas en el qual el llogater no acorda la modificació o reducció de l'import fixat com a preu del lloguer (qualsevol que siga l'import de la reducció) ni acorda l'ajornament del seu pagament, produint-se l'impagament de les rendes del lloguer al seu venciment.En eixe cas, s'haurà d'imputar com a rendiment íntegre del capital immobiliari, les quantitats corresponents a l'arrendament de l'immoble, fins i tot encara que no hagen sigut percebudes.

Sotsarrendament o traspàs

En els supòsits de subarrendament o traspàs, el propietari o usufructuari de l'immoble haurà de computar com rendiments íntegres del capital immobiliari les quantitats percebudes en concepte de participació en el preu de tals operacions.

Les quantitats percebudes per l'arrendatari en els supòsits de traspàs o cessió dels drets d'arrendament tenen la consideració de guanys de patrimoni, però les que perceba en el supòsit de subarrendament són rendiments del capital mobiliari.