Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Cas pràctic

Matrimoni format pel senyor L.C.A. i senyora D.Z.H., de 76 i 75 anys d'edat, respectivament, casats en règim de guanys.

Durant l'any 2020 han tingut lloc els següents fets amb transcendència fiscal:

 • El 2 de maig de 2006 van subscriure 100 obligacions convertibles i emeses a 14 anys de la Societat “P.S.” pel seu import nominal equivalent a 6.000 euros, més l'equivalent a 60 euros de comissions i despeses.

  El tipus d'interés pactat és del 7,5 per 100, pagable anualment durant el mes de maig, estant addicionalment prevista una prima de conversió, consistent en una rebaixa del 20 per 100 sobre la cotització en Borsa de les accions de la Societat “P.S.” el dia de la conversió.

  El dia 2 de maig de 2020 es van convertir les obligacions en accions, rebent 500 accions de 6 euros, que es van valorar a estos efectes al 200 per 100.El canvi mitjà en la sessió de Borsa d'aquell dia va ser del 250 per 100.

 • El 1997 en van adquirir unes accions de “T.P.S”, per al finançament del qual van sol·licitar un préstec bancari.El març de 2020 van percebre dividends de l'esmentada societat per un import íntegre de 1.502 euros, abonant com despeses d'administració i depòsit d'estos valors la quantitat de 90 euros.

 • El 31 de desembre de 2020 el banc TZ els comunica que, durant l'esmentat any, ha abonat en el seu compte corrent 37 euros, en concepte de interessos produïts pel compte corrent.Sobre els esmentats interessos abonats al maig consta una retenció de 7,03 euros.

 • El 10 de juliol de 2007 van subscriure per import íntegre de 40.000 euros valors emesos pel banc "ZZ" que tenien naturalesa de participacions preferents conforme a la Llei 13/1985.El 15 d'octubre de 2020 es van convertir els esmentats valors en obligacions del mateix banc per un import nominal equivalent a 38.100 euros, fent-se càrrec l'entitat bancària de les comissions i despeses inherents a l'operació.

  El 25 de novembre de 2020 les obligacions es van bescanviar per 5.000 euros en accions del banc "ZZ".El valor de cotització de les accions rebudes en el moment del canvi era de 8,10 euros/acció.

 • Des que senyor L.C.A. va deixar la seua explotació directa en jubilar-se, el matrimoni té cedit en arrendament un establiment de cafeteria, propietat d'ambdós.El cànon arrendaticio durant l'any 2020 va ser de 1.300 euros mensuals, havent practicat l'arrendatari la corresponent retenció a compte en efectuar cada un dels pagaments.En l'arrendament de la cafeteria s'inclouen tant el local com la totalitat de les instal·lacions i el mobiliari, sent a càrrec de l'arrendatari la reposició del parament, la vaixella i la roba de taula, així com les compres i les despeses corrents produïdes pel funcionament ordinari del negoci.

  La depreciació efectiva del local, adquirit el 1988 i destinat des d'aleshores al negoci de cafeteria que el matrimoni té ara arrendat, es xifra en un import de 900 euros durant l'any 2020.

  El mobiliari va ser adquirit el 31 de desembre de 2014 per un import de 15.000 euros, sent fiscalment admissible el 2020 practicar una amortització del 10 per 100.

  Les despeses satisfetes pel matrimoni en relació amb la cafeteria durant l'exercici 2020, donen els imports següents:

  • 1.100 euros, per una reparació de la instal·lació d'aire condicionat.
  • 800 euros, del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (Urbana).
  • 360 euros, per despeses d'administració.

Senyor L.C.A. i Senyora D.Z.H. opten per presentar declaració conjunta en el IRPF.

Determinar el rendiment net del capital mobiliari a integrar a la base imposable general i a la base imposable de l'estalvi.

Solució:

Nota prèvia: En tractar-se d'un matrimoni en règim de guanys i procedir tots els ingressos d'elements patrimonials la titularitat dels quals pertany en comú a ambdós cònjuges, els rendiments correspondran per meitat a cada un d'ells.Per tant, en el supòsit que hagueren optat per presentar declaraciós individuals, cada un inclouria en la seua declaració la meitat dels ingressos fiscalment computables i la meitat dels gastos fiscalment deduïbles que més a baix es determinen.

Tanmateix, en haver optat per declarar conjuntament hauran d'acumular la totalitat dels ingressos i despeses produïdes.

A. Rendiments del capital mobiliari a integrar a la base imposable de l'estalvi

1.Rendiments de les obligacions convertibles de la societat “P.S.”:

La rendibilitat obtinguda el 2020 es compon de dues parts:interessos (part explícita) i prima de conversió (part implícita).Per tant, les obligacions de “P.S.” constituïxen un actiu financer amb rendiment mixt.

a. Cupó maig 2020:

 • Ingressos íntegres (7,5% s/6.000) = 450,00 
 • Retencions (19% s/450) (*) = 85,50

(*) El tipus de retenció aplicable el 2020 és el 19 per 100.Les retencions suportades sobre els rendiments del capital mobiliari s'han d'incloure a la casella [0597] de la pàgina 17 de la declaració.(Tornar)

b. Conversió:

 • Valor en Borsa accions rebudes (500 x 6 x 250/100) = 7.500,00
 • menys: Cost obligacions entregades (6.000 + 60 de despeses) = 6.060,00 
 • Ingressos íntegres (7.500 – 6.060) = 1.440,00 
 • Retencions (No subjecte a retenció)

2.Dividends d'accions de “T.P.S.":

 • Ingressos íntegres = 1.502,00 
 • Retencions (19% s/1.502) (*) = 285,38

(*)  El tipus de retenció aplicable el 2020 és la 19 per 100.Les retencions suportades sobre els rendiments del capital mobiliari s'han d'incloure a la casella [0597] de la pàgina 17 de la declaració.(Tornar)

3.Interessos de compte corrent al banc TZ:

 • Ingressos íntegres = 37,00 
 • Retenció (19% s/37) (*) = 7,03

(*)  El tipus de retenció aplicable el 2020 és la 19 per 100.Les retencions suportades sobre els rendiments del capital mobiliari s'han d'incloure a la casella [0597] de la pàgina 17 de la declaració.(Tornar).

4.Participacions preferents o d'altres valors rebuts en substitució d'estes:

a. Conversió de participacions preferents en obligacions:

 • Valor de conversió = 38.100,00
 • menys: valor d'adquisició participacions preferents = 40.000,00
 • Rendiments negatius (38.100 – 40.000) = –1.900,00

b. Canvi d'obligacions en accions:

 • Valor en Borsa accions rebudes (5.000 x 8,10)  = 40.500,00
 • menys Cost obligacions entregades = 38.100,00 
 • Rendiments positius (40.500 – 38.100) = 2.400,00
 • Retencions (No subjecte a retenció)
 • Total a computar (2.400 -1.900) = 500,00

Determinació del rendiment net total a integrar a la base imposable de l'estalvi

 • Total ingressos íntegres [450 + 1.440 + 1.502 + 37 + 500] = 3.929,00
 • Gastos fiscalment deduïbles (despeses d'administració i depòsit de les accions T.P.S.)= 90,00
 • Rendiment net (3.929 - 90) = 3.839,00 
 • Total retencions suportades (85,50 + 285,38 + 7,03) (*) = 377,91

(*) El tipus de retenció aplicable el 2020 és la 19 per 100.Les retencions suportades sobre els rendiments del capital mobiliari s'han d'incloure a la casella [0597] de la pàgina 17 de la declaració.(Tornar)

B. Rendiments del capital mobiliari a integrar a la base imposable general (Arrendament de la cafeteria)

Es tracta de l'arrendament d'un negoci en funcionament, en el qual conjuntament amb el local se cedixen les instal·lacions, el mobiliari, la clientela, etc. Per tant, el rendiment del capital obtingut s'ha d'integrar a la base imposable general.

La determinació del rendiment net s'efectua d'acord amb el següent detall:

a. Ingressos íntegres:

 • Cànon arrendaticio (1.300 x 12 mesos) = 15.600,00

b. Despeses deduïbles:

 • Rebut I.B.I. = 800,00
 • Reparació aire condicionat = 1.100,00
 • Despeses d'administració = 360,00
 • Amortització local = 900,00
 • Amortització mobiliari (10% s/ 15.000) = 1.500,00
 • Total = 4.660,00

c. Rendiment net (15.600 - 4.660) = 10.940,00

d. Reducción= 0

e. Rendiment net reduït = 10.940,00

f. Retencions suportades (19% s/15.600) (*) = 2.964,00

(*)  El tipus de retenció aplicable el 2020 és la 19 per 100.Les retencions suportades sobre els rendiments del capital mobiliari s'han d'incloure a la casella [0597] de la pàgina 17 de la declaració.(Tornar)