Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Quadre-Resum:Fiscalitat dels contractes d'assegurances de vida o invalidesa i operacions de capitalització

Fiscalitat dels contractes d'assegurances de vida o invalidesa i operacions de capitalització
>ConcepteRendiment net del capital mobiliari>Reduccions de rendiment net

Prestacions en forma de capital derivades d'assegurances de vida

En assegurança de vida

(CP - PS)

sent:

CP = Capital percebut

PS = Primes satisfetes per supervivència

Règim transitori de contractes generadors d'increments o disminucions de patrimoni anteriorment a 01-01-1999 (DT 4a Llei IRPF):

La part del rendiment net total corresponent a primes satisfetes anteriorment a 31-12- 1994, generat anteriorment a 20-01-2006, es reduirà el percentatge del 14,28% per cada any que intervinga entre l'abonament de la prima i el 31-12-1994.

Per a determinar l'esmentada part del rendiment s'hauran d'aplicar successivament els següents coeficients de ponderació:

(Prima x Núm. anys fins al cobrament) ÷  (cada prima x Núm. anys fins al cobrament)

Dies des de pagament prima fins a 20-01-2006 ÷ Dies des de pagament prima fins a data cobrament

Límit màxim conjunt del capital diferit percebut des d'1 de gener de 2015:400.000  euros

En segurs que combinen la supervivència amb la mort o la incapacitat

(CP - PS - PCR)

sent:

CP = Capital percebut

PS = Primes satisfetes per supervivència

PCR = Primes satisfetes que corresponga al capital en risc per mort o incapacitat amb el límit de 5% de la provisió matemàtica

Prestacions d'invalidesa en forma de capital

(CP - PS)

* Es dona este mateix tractament a les prestacions derivats d'assegurances el beneficiari de les quals és el creditor hipotecari, amb certs requisits

No

Prestacions derivades d'operacions de capitalització en forma de capital diferit

(CP - PS)

No

Rendes vitalícies immediates derivades d'assegurances de vida o invalidesa

 • anualitat x 40 % si perceptor < 40 anys
 • anualitat x 35 % si perceptor 40-49 anys
 • anualitat x 28 % si perceptor 50-59 anys
 • anualitat x 24 % si perceptor 60-65 anys
 • anualitat x 20 % si perceptor 66-69 anys
 • anualitat x 8 % si perceptor 70 o més anys

No 

Rendes temporals immediates derivades d'assegurances de vida o invalidesa

 • anualitat x 12 % si d.r. ≤ 5 anys
 • anualitat x 16 % si d.r. > 5 ≤ 10 anys
 • anualitat x 20 % si d.r. > 10 ≤ 15 anys
 • anualitat x 25% si d.r. > 15 anys

sent d.r. = durada de la renda

No 

Rendes temporals o vitalícies diferides (1)

a + [(VA - PS) ÷ N]

sent:

a = anualitat x percentatge segons edat del perceptor o durada de la renda (el mateix de rendes temporals o vitalícies immediates)

VA = Valor actual financer actuarial de la renda que es constituïx

PS = Import de les primes satisfetes

N = núm. d'anys de durada de la renda temporal, amb el màxim de 10 anys.Si la renda és vitalícia, prendrà com a divisor 10 anys

Nota: Quan les rendes hagen sigut adquirides a títol gratuït inter vivos, el RCM serà, exclusivament, el resultat d'aplicar a cada anualitat el percentatge que corresponga les rendes temporals o vitalícies immediates.

No 

Rendes diferides percebudes com prestacions per jubilació i invalidesa, quan no haja existit mobilització de les provisions durant la vigència de l'assegurança

Excés de la prestació sobre les primes satisfetes (a partir del moment en què la quantia de la prestació excedisca de l'import total de les esmentades primes)

Nota: En el supòsit que la renda haja sigut adquirida a títol gratuït inter vivos, el RCM serà l'excés de la prestació sobre el valor actual actuarial de les rendes en el moment de constitució de les mateixes.

 

No 

Extinció de rendes temporals o vitalícies per l'exercici del dret de rescat

Import del rescat + rendes satisfetes fins al moment rescat - primes satisfetes - quanties que hagen tributat com RCM conforme als apartats anteriors

Nota: Quan les rendes hagen sigut adquirides a títol gratuït inter vivos o es tracte de rendes constituïdes abans de 01-01-1999, es restarà addicionalment la rendibilitat acumulada fins a la constitució de les rendes.

Règim transitori

(Les reduccions del règim transitori no resulten aplicables als contractes d'assegurança les rendes dels quals s'hagueren constituït abans del 01-01-1999).

Assegurances de vida en les quals l'acceptant assumix el risc de la inversió "unit linked

 1. Si no resulta d'aplicació la regla especial d'imputació temporal (art.14.2.h, Llei IRPF):

  En funció que la percepció es perceba en forma de capital o de renda, s'aplicaran les regles comentades en els anteriors apartats.

 2. Si resulta d'aplicació la regla especial d'imputació temporal (art.14.2.h, Llei IRPF):

  Rendiment net anual = diferència del valor liquidatiu entre els actius afectes a la pòlissa al final i al començament del període impositiu

No 

Nota al quadre:

(1) Quan les esmentades rendes s'hagueren constituït anteriorment a 01-01-1999, la rendibilitat és únicament el resultat d'aplicar els percentatges assenyalats per a les rendes vitalícies o temporals immediates, segons corresponga.Vegeu la  DT cinquena de la Llei del IRPF . (Tornar)