Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Imputació temporal dels rendiments del capital mobiliari

a) Regla general

Normativa:Art. 14.1 a) Llei IRPF

Els rendiments del capital mobiliari, tant els ingressos com les despeses, s'han d'imputar al període impositiu en què siguen exigibles pel seu perceptor, amb independència del moment en què s'haja produït el cobrament dels ingressos i el pagament de les despeses.

b) Regles especials

 • Rendiments pendents de resolució judicial

  Normativa:Art. 14.2.a) Llei IRPF

  Quan no s'haguera satisfet la totalitat o part d'un rendiment per trobar-se pendent de resolució judicial la determinació del dret a la seua percepció o la seua quantia (no la mera falta de pagament), els imports no satisfets s'imputaran al període impositiu en què la sentència judicial adquirisca fermesa.

 • Rendiments estimats del capital mobiliari

  Normativa:Art. 14.2.f) Llei IRPF

  Els rendiments estimats del capital mobiliari s'imputaran al període impositiu en què s'entenguen produïts.L'esmentat període coincidirà amb aquell en què es va realitzar la prestació del bé o dret generador del rendiment.

 • Rendiments derivats de la cessió de l'explotació dels drets d'autor

  Normativa:Art. 7.3 Reglament IRPF

  En el cas de rendiments del capital mobiliari derivats de la cessió de l'explotació dels drets d'autor que es meriten al llarg de diversos anys, el contribuent podrà optar per imputar el anticipe a compte dels mateixos a mesura que vagen meritant-se els drets.

  Atenció: si el contribuent opta per imputar l'avançament a compte a mesura que vagen meritant-se els drets d'autor haurà de marcar la casella [0049] de la declaració.

 • Rendiments negatius derivats de la transmissió d'actius financers

  Normativa:Art. 25.2 Llei IRPF

  Quan el contribuent haguera adquirit actius financers homogenis dins dels dos mesos anteriors o posteriors a les esmentades transmissions, s'integraran a la base imposable de l'estalvi a mesura que es transmeten els actius financers que romanguen en el patrimoni del contribuent.

 • Prestacions derivades de contractes d'assegurança de vida i invalidesa

  Les prestacions derivades de contractes d'assegurança de vida i invalidesa que generen rendiments del capital mobiliari s'imputaran al període impositiu que corresponga al moment que, una vegada esdevinguda la contingència coberta al contracte, la prestació resulte exigible pel beneficiari de l'assegurança.