Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Individualització dels rendiments del capital mobiliari

Normativa:Art. 11.3 Llei IRPF

Els rendiments del capital mobiliari corresponen als contribuents que siguen titulars dels elements patrimonials, béns o drets, de què provinguen els esmentats rendiments.Per tant, seran els esmentats titulars que hauran d'incloure els corresponents rendiments en la seua declaració de l'IRPF.

Quan no resulte degudament acreditada la titularitat dels béns o drets, l'Administració Tributària tindrà de dret a considerar com a titular a qui figure com a tal en un registre fiscal o en qualsevol altre registre de caràcter públic.

En els supòsits en què la titularitat dels béns o drets corresponga a diverses persones, els rendiments es consideraran obtinguts per cadascuna d'elles en proporció amb la seua participació en l'esmentada titularitat.Per tant, cada un dels cotitulars haurà de declarar com ingressos íntegres i despeses deduïbles les quantitats que resulten d'aplicar, respectivament, sobre els ingressos i despeses totals produïdes pel bé o dret que es tracte, el percentatge que represente la seua participació en la titularitat del mateix.

Recorde:en el cas de matrimonis els rendiments procedents de béns i drets que, d'acord amb les disposicions reguladores del règim econòmic del matrimoni, siguen comuns a ambdós cònjuges, correspondran per meitat a cada un d'ells (tret que es justifique una altra quota diferent de participació).Al contrari, els rendiments procedents de béns o drets que, d'acord amb les mateixes normes, siguen de titularitat privativa d'un qualsevol dels cònjuges, correspondran íntegrament a este.