Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Despeses deduïbles:d'administració i depòsit

Normativa:Art. 26.1 a) Llei IRPF

Per a la determinació del rendiment net del capital mobiliari corresponent a este tipus de rendiments, podran deduir-se exclusivament els d'administració i depòsit de les accions o participacions que representen la participació en fons propis d'entitats, sense que resulte admissible la deducció de cap altre concepte de despesa.

A estos efectes, es consideraran com despeses d'administració i depòsit aquells imports que repercutisquen les empreses de servicis d'inversió, entitats de crèdit o altres entitats financeres que, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors (BOE del 24) , tinguen per finalitat retribuir la prestació derivada de la realització, per compte dels seus titulars, del servici de depòsit de valors representats en forma de títols o de l'administració de valors representats en anotacions en compte.

Precisió: Encara que l'article 26.1.a) de la Llei de l'IRPF al·ludix a la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors s'ha de tindre en compte que la disposició addicional única del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, establix que les referències normatives efectuades en altres disposicions a la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, s'entendran efectuades als preceptes corresponents del text refós que aprova l'esmentat Reial Decret Legislatiu 4/2015.

No seran deduïbles:

Les quanties que suposen la contraprestació d'una gestió discrecional i individualitzada de carteres d'inversió, on es produïsca una disposició de les inversions efectuades per compte dels titulars d'acord amb els mandats conferits per estos.