Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Instrumentació

Els Plans d'Estalvi a llarg termini poden ser instrumentats de dues formes:

 a. Assegurances Individuals de Vida

El Assegurança Individual d'Estalvi a llarg termini (SIALP) es configura com una assegurança individual de vida diferent dels previstos a l'article 51 d'esta Llei (sistemes de previsió social:plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances privades que cobrisquen exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència), que no cobrisca contingències diferents de supervivència o mort, en la qual el mateix contribuent siga el contractant, assegurat i beneficiari tret d'en cas de mort.

En el condicionat del contracte es farà constar de forma expressa i destacada que es tracta d'una Assegurança Individual d'Estalvi a llarg termini i les seues sigles (SIALP) queden reservades als contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 2015 que complisquen els requisits previstos en esta Llei.

Els Plans d'Estalvi a llarg termini es poden instrumentar a través d'un o successives Assegurances Individuals de Vida a llarg termini.

b. Depòsits i contractes financers

Els Plans d'Estalvi a llarg termini també es poden instrumentar a través de depòsits i contractes financers integrats a la denominada Compte Individual d'Estalvi a llarg termini.

La Compte Individual d'Estalvi a llarg termini (CIALP) es configura com un contracte de depòsit de diners celebrat pel contribuent amb una entitat de crèdit, amb càrrec a la qual es podran constituir un o diversos depòsits de diners, així com contractes financers dels definits en l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article segon de l'Ordre EHA/3537/2005, de 10 de novembre, per la qual es desenvolupa l'article 27.4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, en les condicions del qual es preveja que tant l'aportació com la liquidació al venciment s'efectuarà en tot cas exclusivament en diners.

Tinga's en compte que la referència a l'article 27.4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, s'ha d'entendre feta actualment a l'article 37.6 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors (BOE del 24).

Els contractes financers definits en l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article segon de l'Ordre EHA/3537/2005, de 10 de novembre, són contractes no negociats a mercats secundaris oficials pels quals una entitat de crèdit rep diners o valors, o ambdues coses, de la seua clientela assumint una obligació de reembors consistent bé en el lliurament de determinats valors cotitzats, bé en el pagament d'una suma de diners, o ambdues coses, en funció de l'evolució de la cotització d'un o diversos valors, o de l'evolució d'un índex borsari, sense compromís de reembors íntegre del principal rebut.

Els esmentats depòsits i contractes financers s'hauran de contractar pel contribuent amb la mateixa entitat de crèdit en la qual s'haja obert el Compte Individual d'Estalvi a llarg termini.Els rendiments s'integraran obligatòriament al Compte Individual i no es computaran a efectes del límit de 5.000 euros a què ens referim dins de l'apartat de característiques i requisits dels Plans d'Estalvi a Llarg Plaça.

El Compte Individual d'Estalvi a llarg termini haurà d'estar identificat singularment i separat d'altres formes d'imposició.Així mateix, els depòsits i contractes financers integrats al Compte hauran de contindre en la seua identificació la referència a esta última.

En el condicionat del contracte es farà constar de forma expressa i destacada que es tracta d'un Compte Individual d'Estalvi a llarg termini i les seues sigles (CIALP) queden reservades als contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 2015 que complisquen els requisits previstos en esta Llei i integraran depòsits i contractes financers contractats a partir de l'esmentada data.