Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

3.Rendes vitalícies o temporals derivades de la imposició de capitals

Normativa:Art. 25.3 b) Llei IRPF

En les rendes vitalícies o altres de temporals que tinguen per causa la imposició de capitals, tret de quan hagen sigut adquirides per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, el rendiment del capital mobiliari serà el resultat d'aplicar a cada anualitat els percentatges previstos, respectivament, per a les rendes immediates vitalícies o temporals derivades de contractes d'assegurances de vida.

Recorde

 • En el cas de rendes vitalícies immediates derivades de contractes d'assegurança de vida, que no hagen sigut adquirides per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, es considerarà rendiment de capital mobiliari el resultat d'aplicar a cada anualitat els següents percentatges en funció de l'edat del rendista en el moment de la constitució de la renda:

  Edat del perceptorPercentatge aplicable
  Menys de 40 anys 40 per 100
  Entre 40 i 49 anys 35 per 100
  Entre 50 i 59 anys 28 per 100
  Entre 60 i 65 anys 24 per 100
  Entre 66 i 69 anys 20 per 100
  70 o més anys 8 per 100

  Estos percentatges que seran els corresponents a l'edat del rendista en el moment de la constitució de la renda romandran constants durant tota la vigència de la mateixa.

 • En el cas de rendes temporals immediates derivades de contractes d'assegurança de vida, que no hagen sigut adquirides per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, es considerarà rendiment de capital mobiliari el resultat d'aplicar a cada anualitat els següents percentatges en funció de la durada de la renda:

  Durada de la rendaPercentatge aplicable
  Inferior o igual a 5 anys 12 per 100
  Superior a 5 i inferior o igual a 10 anys 16 per 100
  Superior a 10 i inferior o igual a 15 anys 20 per 100
  Superior a 15 anys 25 per 100