Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Regles generals

El capital diferit és una modalitat de assegurança de vida per la qual l'assegurador es compromet a lliurar el capital assegurat a l'expiració del termini convingut com a durada del contracte, sempre i quan la persona assegurada seguisca amb vida en eixe moment assenyalat.

a) Rendiment íntegre

Per a determinar el rendiment íntegre s'apliquen les següents regles:

En general

Quan es perceba un capital diferit, el rendiment del capital mobiliari vindrà determinat per la diferència entre el capital percebut i l'import de les primes satisfetes que hagen generat el capital que es percep.L'esmentat rendiment està subjecte a retenció a compte.

(Rendiment = Capital percebut –  Primes per supervivència)

En cas de rescats parcials, s'entendrà que l'import rescatat correspon a les primes més antigues inclosa la seua corresponent rendibilitat.

En particular:

 • En els segurs que combinen la supervivència amb la mort o la incapacitat

  Tractant-se de contracte d'assegurança que combina la contingència de supervivència amb les de mort o incapacitat i el capital percebut correspon a la contingència de supervivència, podrà traure's també la part de les primes satisfetes que corresponga al capital en risc per mort o incapacitat que s'haja consumit fins al moment, sempre que, durant tota la vigència del contracte, el capital en reg siga igual o inferior al 5 per 100 de la provisió matemàtica.A estos efectes es considera capital en risc la diferència entre el capital assegurat per a mort o incapacitat i la provisió matemàtica.

  (Rendiment = Capital percebut –  Primes per supervivència  – ∑ Primes capital en risc per mort o incapacitat consumides (*)

  (*) amb el límit del 5% de la provisió matemàtica

 • En les assegurances anuals renovables

  Tractant-se d'assegurances anuals renovables, només es tindrà en compte l'import de la prima de l'any en curs, en ser esta la que determina l'import del capital a percebre.

  (Rendiment = Capital percebut – Prima de l'any)

b) Determinació del rendiment net

Atès que per a esta categoria de rendiments no es contempla la possibilitat d'aplicar despeses deduïbles, el rendiment íntegre coincidix amb el rendiment net.