Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Valoració dels rendiments del capital mobiliari en espècie

El perceptor haurà de computar, en concepte d'ingressos íntegres, el resultat de sumar al valor de mercat del bé, dret o servici rebut l'import de l'ingrés a compte, tret d'en els supòsits en què l'esmentat ingrés a compte li haguera sigut repercutit (Art. 43.2 Llei IRPF).

L'ingrés a compte s'haurà de determinar per la persona o entitat pagadora d'este tipus de retribucions aplicant el percentatge que corresponga al resultat de incrementar en un 20 per 100 el valor d'adquisició o cost per al pagador del bé, dret o servici entregat (Art. 103 Reglament IRPF).

Les esmentades dades hauran de figurar en la certificació que, a estos efectes, la persona o entitat pagadora està obligada a facilitar el perceptor.En definitiva, els ingressos íntegres corresponents a este tipus de retribucions es determinaran de la següent forma:

Ingressos íntegres = Valor de mercat + Ingrés a Compte no repercutit

Exemple:

El 30 de juny de 2020, l'entitat financera “XX” lliura a la senyora B.L.H., per la imposició de 150.000 euros a termini fix durant 3 anys, un equip informàtic el cost d'adquisició del qual per a l'entitat bancària va ascendir 1.200 euros.El lliurament de l'ordinador es realitza en el moment d'efectuar la imposició.El valor de mercat de l'esmentat ordinador ascendix a 1.800 euros.

Determinar el rendiment íntegre que senyora B.L.H. haurà de consignar en la declaració per este concepte.

Solució:

El rendiment íntegre fiscalment computable pel lliurament de l'equip informàtic serà:

  • Valor de mercat:1.800,00
  • més:Ingrés a compte (19% s/1.440) (1):273,60
  • Ingressos íntegres:2.073,60

Nota a l'exemple:

(1) L'ingrés a compte ha sigut determinat per l'entitat financera d'acord amb el següent detall:

  • Cost d'adquisició:1.200,00
  • Increment del 20%:240,00
  • Base de l'ingrés a compte:1.440,00
  • Import de l'ingrés a compte (19% s/1.440):273,60

El tipus de l'ingrés a compte aplicable el 2020 als rendiments procedents de la cessió a tercers de capitals propis és el 19 per 100.(Tornar)