Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Regles de còmput de la magnitud màxima d'exclusió

Regles generals

Normativa:Vegeu article 3.1.d) de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOEdel 30).

A efectes de determinar per a cada activitat si la magnitud corresponent a la mateixa excedix o no de les quantitats màximes indicades en l'anterior relació, hauran de tindre's en compte les següents particularitats:

a. La magnitud “fets servir"Comprendrà totes les persones, assalariades o no assalariades, que treballen efectivament en l'activitat principal i en qualsevol altra activitat accessòria inclosa en el règim.La seua quantia es determinarà per la mitjana ponderada corresponent al període en què s'haja exercit l'activitat durant l'any immediat anterior.

Per a determinar la mitjana ponderada s'aplicaran exclusivament les següents regles:

  • Només es tindrà en compte el nombre d'hores treballades durant el període en què s'haja exercit l'activitat durant l'any immediat anterior.

  • Es computarà com una persona no assalariada, la que treballe en l'activitat almenys 1.800 hores/any.Quan el nombre d'hores de treball a l'any siga inferior a 1.800, s'estimarà com a quantia de la persona no assalariada la proporció existent entre el nombre d'hores efectivament treballades l'any i 1.800.

    No obstant això, l'empresari es computarà com una persona no assalariada.En aquells supòsits en què puga acreditar-se una dedicació inferior a 1.800 hores/any per causes objectives, tals com jubilació, incapacitat, pluralitat d'activitats o tancament temporal de l'explotació, es computarà el temps efectiu dedicat a l'activitat.En estos supòsits, per a la quantificació de les tasques de direcció, organització i planificació de l'activitat i, en general, les inherents a la titularitat de la mateixa, es computarà l'empresari en 0,25 persones/any, tret de quan s'acredite una dedicació efectiva superior o inferior.

  • Es computarà com una persona assalariada, la que treballe el nombre d'hores anuals per treballador fixat al conveni col·lectiu corresponent o, en el seu defecte, 1.800 hores/ any.Quan el nombre d'hores de treball a l'any siga inferior o superior, s'estimarà com a quantia de la persona assalariada la proporció existent entre el nombre d'hores efectivament treballades i les fixades al conveni col·lectiu o, en el seu defecte, 1.800.

b. Les magnituds “vehicles” y “safates"Es referix, respectivament, al nombre màxim de vehicles o safates que s'utilitzen qualsevol dia de l'any per al desenvolupament de l'activitat principal i de qualsevol altra activitat accessòria inclosa en el mètode.

Important:el primer any d'exercici de l'activitat es tindrà en compte el nombre de persones ocupades o vehicles o safates a l'inici de la mateixa.

Quan en un any natural se supere la magnitud màxima en alguna activitat, el contribuent quedarà exclòs, a partir de l'any immediat següent, del mètode d'estimació objectiva, havent de determinar el seu rendiment net pel mètode d'estimació directa, modalitat simplificada, sempre que es reunisquen els requisits establits per a l'esmentada modalitat i no es renuncie a la seua aplicació, en el cas del qual resultarà aplicable la modalitat normal de l'esmentat mètode. 

Els requisits establits per a aplicació de la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, i els efectes de la renúncia a la mateixa, es comenten en el Capítol 7.

Regles especials

Per a la determinació de les magnituds excloents del mètode d'estimació objectiva s'haurà de computar no només la magnitud específica corresponent a les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent, sinó també les corresponents a les desenvolupades pel cònjuge, descendents i ascendents, així com per les entitats en règim d'atribució de rendes en què participen qualsevol dels anteriors, en les quals es presenten les circumstàncies següents:

a. Que les activitats econòmiques desenvolupades siguen idèntiques o similars.

A estos efectes, s'entendran que són idèntiques o similars les activitats econòmiques classificades en el mateix grup en l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

b. Que existisca una direcció comuna de tals activitats, compartint-se mitjans personals o materials.

Quan es tracte d'entitats en règim d'atribució de rendes s'hauran de computar no només la magnitud específica corresponent a l'activitat econòmica desenvolupada per la mateixa entitat en règim d'atribució, sinó també les corresponents a les desenvolupades pels seus socis, hereus, comuners o partícips;els cònjuges, descendents i ascendents d'estos;així com per altres entitats en règim d'atribució de rendes en què participen qualsevol de les persones anteriors, en qui es presenten les circumstàncies anteriorment assenyalades.