Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Taula d'amortització

L'import de la depreciació efectiva es determina utilitzant la taula d'amortització inclosa en l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30), que es reproduïx a continuació:

GrupDescripcióCoeficient lineal màximPeríode màxim
1 Edificis i altres construccions 5 per 100 40 anys
2 Útils, eines, equips per al tractament de la informació i sistemes i programes informàtics 40 per 100 5 anys
3 Safata 10 per 100 12 anys
4 Vaixell 10 per 100 25 anys
5 Elements de transport i resta d'immobilitzat material Immobilitzat intangible 25 per 100 8 anys
6 Immobilitzat intangible 15 per 100 10 anys