Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Índex corrector per a empreses de xicoteta dimensió

Normativa:Instrucció 2.3 b.1) de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

Este índex corrector resulta aplicable a les empreses que complisquen els següents requisits:

 1. Que el titular de l'activitat siga persona física.
 2. Que exercisca l'activitat en un únic local.
 3. Que no dispose de més d'un vehicle afecte a l'activitat i este no supere els 1.000 kg de capacitat de càrrega.
 4. Que en cap moment de l'any 2020 no haja tingut més de dues persones assalariades en l'activitat.

Presentant-se estos requisits, la quantia de l'índex corrector serà la que, en funció del nombre de persones assalariades i, en el seu cas, la població del municipi en què s'exercix l'activitat, s'indica a continuació:

 • Si l'activitat s'exercix sense personal assalariat:

  Població del municipi en el qual s'exercix l'activitatÍndex aplicable
  Fins a 2.000 habitants 0,70
  De 2.001 fins a 5.000 habitants 0,75
  Més de 5.000 habitants 0,80

  Quan, per exercir-se l'activitat en diversos municipis, existisca la possibilitat d'aplicar més d'un índex dels anteriorment assenyalats, s'aplicarà un únic índex, que serà el corresponent al municipi de més població.

 • Si l'activitat s'exercix amb personal assalariat, fins a un màxim de dos treballadors, s'aplicarà l'índex 0,90 qualsevol que siga la població del municipi en el qual es desenvolupe l'activitat.