Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Annex:Reducció dels índexs de rendiment net, aplicables el 2020, per les activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals agrupats per Comunitats Autònomes, Províncies, àmbits territorials i activitats

Normativa:Ordre HAC/411/2021, de 26 d'abril, per la que es reduïxen per al període impositiu 2020 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals (BOE del 28).

Advertència:esta reproducció no té cap validesa jurídica.Per a finalitats jurídiques consulte el text publicat al Butlletí Oficial de l'Estat.