Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Cas pràctic

El senyor L.H.I. és propietari d'una finca rústica en la que es dedica a les activitats d'agricultura i explotació de bestiar oví de carn, caps de les quals s'alimenten fonamentalment amb les pastures que es produïxen en la pròpia finca, activitats totes elles incloses en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca (IVA ) de l'impost sobre el valor afegit (IVA ). El titular no desenvolupa cap altra activitat econòmica.

 • Els productes que cultiva, tots ells destinats a la venda, consistixen en dacsa i productes hortícoles diversos (encisams, mongetes tendres i bledes).

 • En l'exercici 2020 el cost de personal assalariat corresponent a un empleat que treballa a jornada completa en l'activitat des de l'any 2008 ha ascendit a 18.000 euros. Les retribucions satisfetes a este empleat en l'exercici 2020, incloses en el cost de personal assalariat, ascendixen a 14.000 euros.

 • El senyor L.H.I. opta per imputar els ingressos de la seua activitat d'acord amb el criteri de cobraments i pagaments, d'acord amb el qual, els ingressos corresponents a 2020 que consten en el llibre registre d'ingressos han sigut els següents:

  ConcepteImportCompensació IVATotal
  Total ingressos comptables (euros) 108.515

  Notes al quadre:

  (1) L'any anterior (2019), els ingressos corresponents a la realització de treballs per a uns altres agricultors van representar únicament el 6 per 100 del volum total d'ingressos d'este exercici. Per consegüent, el 2020 estos treballs es consideren inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca a l'efecte de l'IVA i no constituïxen activitat independent a l'efecte del mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, havent de computar-se com un producte o servici diferenciat més dins de l'única activitat agrícola i ramadera realitzada pel seu titular. (Tornar)

  (2) Al ser els destinataris d'estos treballs uns altres agricultors acollits també al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA, no procedix el reintegrament de compensacions en relació amb estes operacions. (Tornar)

  Ingressos per venda de dacsa 49.000 5.880 54.880
  Ingressos per venda de corders 27.000 2.835 29.835
  Ingressos per venda productes hortícoles 17.000 2.040 19.040
  Ingressos per treballs realitzats per a uns altres Agricultors acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA (1) 4.760 -- (2) 4.760
 • A més dels ingressos anteriors, el senyor L.H.I. té anotat en l'esmentat lliure registre un altre ingrés per un import de 6.250 euros, corresponent a la quantitat percebuda el 2020 en concepte d'ajuda directa desacoblada de la Política Agrària Comuna (PAC).

 • Per part seua, en seu lliure registre de béns d'inversió figuren les següents anotacions a 31 de desembre de 2019, relatives als elements de l'immobilitzat afecte a l'activitat dels que el titular conserva justificació documental complet:

  ElementEntrada en funcionamentValor d'adquisicióAmortització acumulada a 31-12-2019

  (1) El valor d'adquisició registrat (valor amortitzable) no inclou el valor del sòl.(Tornar)

  Nau magatzem i estable 10-02-2007 36.000 (1) 22.000
  Remolque 10-02-2008 3.155 3.155
  Màquina adobadora 10-02-2013 7.500 7.200
  Instal·lació de regue 10-02-2015 2.500 1.015
  Tractor, accessoris i eines 10-02-2015 28.800 9.800
 • Finalment, durant l'exercici 2020 ha adquirit diversos útils de conreu nous per 1.260 euros, sense que el valor unitari de cap d'ells supere la quantitat de 601,01 euros.

Solució:

Qüestió prèvia: activitats realitzades.

Les activitats realitzades pel senyor L.H.I. estan totes elles incloses en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'impost sobre el valor afegit, pel que, a l'efecte de l'aplicació del mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, es tracta d'una única activitat, de la qual clau identificativa és la 1 (agrícola o ramadera susceptible d'estar inclosa en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA ).

1a  Fase: Determinació del rendiment net previ.

Com operació prèvia, és necessari determinar els ingressos comptables corresponents a cadascun dels productes obtinguts i servicis prestats en l'exercici de l'activitat, tenint en compte que l'import de l'ajuda directa desacoblada de la Política Agrària Comuna (PAC ) haurà d'acumular-se als ingressos procedents dels diferents cultius i explotacions, en proporció als seus respectius imports, sense incloure a este efecte els ingressos per uns altres treballs i servicis accessoris.

Per tant, els ingressos comptables seran els següents:

Ingressos totals procedents de cultius i explotacions: 54.880 (Dacsa) + 29.835 (Corders) + 19.040 (p. hortícoles) = 103.755 euros.

Ingressos comptables per venda de dacsa

Ingressos registrats: 54.880

Part proporcional de l'ajuda directa desacoblada de la PAC (54.880 ÷ 103.755 x 6.250) = 3.305,86

Ingressos comptables (54.880 + 3.305,86) =  58.185,86

Ingressos comptables per venda de bestiar oví de carn

Ingressos registrats: 29.835

Part proporcional de l'ajuda directa desacoblada de la PAC (29.835 ÷ 103.755 x 6.250) =  1.797,20

Ingressos comptables (29.835 + 1.797,20) =  31.632,20

Ingressos comptables per venda de productes d'horticultura

Ingressos registrats: 19.040

Part proporcional de l'ajuda directa desacoblada de la PAC (19.040 ÷ 103.755 x 6.250): 1.146,93

Ingressos comptables (19.040 + 1.146,93) =  20.186,93

Ingressos comptables per uns altres treballs i servicis accessoris

Ingressos registrats i computables: 4.760

Aplicant als ingressos procedents de cadascun dels productes i servicis els corresponents índexs de rendiment net, el rendiment net previ es determina com seguix:

Rendiment net previ (suma) 25.889,42
Codi producteTipus de producte/serviciIngressos comptables Índex de rendiment Rendiment  base producte
3 Bestiar oví de carn 31.632,20 0,09 2.846,90
6 Dacsa 58.185,86 0,26 15.128,32
Productes de l'horticultura 20.186,93 0,26 5.248,60
13 Altres treballs i servicis accessoris 4.760,00 0,56 2.665,60

Atenció: L'Ordre HAC/411/2021, de 26 d'abril, per la qual es reduïxen per al període impositiu 2020 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals (BOE del 28) ha modificat per a totes les comunitats autònoma l'indexe de rendiment net del bestiar boví de carn que passa de 0,13 a 0,09.

2a Fase: Determinació del rendiment net minorat.

Import de les amortitzacions de l'immobilitzat afecte a l'activitat.

Utilitzant la taula d'amortització continguda en l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30), i d'acord amb les regles per a la seua aplicació establides en la mateixa, l'import de l'amortització que pot deduir-se del rendiment net previ es determina de la següent manera:

Element patrimonialValor adquisicióCoeficient màximPeríode amortitzableAmortització
Total amortitzacions 11.185

Notes al quadre:

(1) El 31-12-2019, el remolque ja estava completament amortitzat, per la qual cosa no és procedent computar import algun per este concepte el 2020. (Tornar)

(2) Com l'import que resultaria de l'aplicació del coeficient lineal màxim és superior a la quantitat pendent d'amortitzar a 31-12-2019, que ascendix a 300 euros (7.500 – 7.200), l'amortització de la màquina adobadora s'ha efectuat per esta última quantitat. (Tornar)

(3) Poden amortitzar-se lliurement per ser el seu valor unitari inferior a 601,01 euros i perquè, a més, l'import global dels elements patrimonials nous adquirits l'any 2020 no supera la quantitat de 3.005,06 euros. (Tornar)

Nau magatzem i estable 36.000 5% Tot l'any 1.800
Remolque 3.155& Irrellevant (1) 0
Màquina adobadora 7.500 25% Tot l'any 300 (2)
Instal·lació de regue 2.500 25% Tot l'any 625
Tractor i accessoris 28.800 25% Tot l'any 7.200
Útils de conreu 1.260 100% (3) Irrellevant 1.260

Rendiment net minorat (resum):

Rendiment net previ: 25.889,42

menys: Amortització de l'immobilitzat material i intangible: 11.185,00

igual a: Rendiment net minorat: 14.704,42

3a Fase: Índexs correctors i determinació del rendiment net de mòduls.

Únicament resulta aplicable en este cas l'índex corrector per utilització de personal assalariat, cost del qual representa el 16 per 100 respecte del volum total d'ingressos (18.000 ÷ 114.765 x 100 = 15,68 %).

Com el citat percentatge està comprés entre el 10 i el 20 per 100, procedix aplicar l'índex corrector 0,90. Per tant:

Rendiment net de mòduls: (14.704,42 x 0,90) = 13.233,98 euros

4a Fase: Determinació del rendiment net de l'activitat.

 • Reducció de caràcter general: 20% s/13.233,98 = 2.646,79 euros

  Comentari: l'article 9 del Reial decret-llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària ha elevat del 5 per 100 al 20 per 100 la reducció general per a 2020 aplicable a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals a fi d'adaptar la quantia del rendiment net a la realitat econòmica derivada de la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID 19.

 • Al no existir despeses extraordinàries per circumstàncies excepcionals ni dret a la reducció per agricultors joves, el rendiment net de l'activitat és el següent: 13.233,98 –  2.646,79 = 10.587,19 euros.

5a Fase: Determinació del rendiment net reduït de l'activitat.

 1. Reducció per irregularitat

  Al no computar-se cap tipus de rendiment amb període de generació superior a dos anys, ni tampoc cap no obtingut de forma notòriament irregular en el temps, no procedix aplicar reducció alguna per este concepte. Per tant:

  Rendiment net reduït de l'activitat = Rendiment net de l'activitat (10.587,19 euros)

 2. Reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques

  Al ser el rendiment de l'activitat econòmica inferior a 12.000 euros i no tindre altres rendes no exemptes en l'exercici pot aplicar la reducció de l'article 32.2.3. de la Llei de l'IRPF pel que el rendiment net reduït total serà:

  1.620- [0,405 x (10.587,19 – 8.000] = 572,19

Determinació del rendiment net reduït total de l'activitat

Rendiment net de l'activitat =  10.587,19

menys: Reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques = 572,19

igual a: Rendiment net reduït total de l'activitat (10.587,19 – 572,19) = 10.015