Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Concepte i àmbit d'aplicació

Normativa: Arts. 16.2 b), 31 i disposició transitòria trenta-dosena Llei IRPF ; art. 32 i ss. Reglament i Ordre HAC/1164/2019

El mètode d'estimació objectiva resulta aplicable en l'exercici 2020 a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, inclosos els treballs, servicis i activitats accessoris realitzats pels titulars d'estes activitats, així com als processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals realitzades pels titulars de les explotacions de les que s'obtinguen estos productes, sempre que concórreguen les circumstàncies que però avance s'indiquen.

  1. Activitats econòmiques exercides directament per persones físiques
  2. Activitats econòmiques exercides a través d'entitats en règim d'atribució de rendes
  3. Activitats agrícoles, ramaderes, forestals i de transformació de productes naturals a les que resulta aplicable el mètode d'estimació objectiva el 2020