Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Regles especials aplicables a determinades subvencions o ajudes

Sense perjudici de les peculiaritats que puguen derivar-se de la normativa reguladora o de les condicions concretes de cada una d'elles, es pot fer menció del tractament aplicable, amb caràcter general, a les següents subvencions o ajudes:

 • Ajudes directes desacoblades de la Política Agrària Comuna (pagament bàsic, pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i medi ambient, pagament per a joves agricultors i, en el seu cas, pagament del règim simplificat per a xicotets agricultors).L'import de l'ajuda s'acumularà als ingressos procedents dels cultius o explotacions del perceptor en proporció amb els seus respectius imports.

  No obstant això, quan el perceptor de l'ajuda directa no s'haja obtingut cap ingrés derivat de l'exercici d'activitats agrícoles i ramaderes l'índex de rendiment net a aplicar serà el 0,56.

  En estos casos, a més de la reducció general del 20 per 100 (per a 2020) i la reducció prevista per a joves agricultors, podran aplicar-se, si procedix, els índexs correctors que més endavant es comenten previstos per a les activitats agrícoles i ramaderes, ja que el fet que no s'hagen obtingut ingressos directes d'estes activitats no implica, en tot cas, que no s'haja exercit activitat ja que la percepció de l'ajuda directa exigix als perceptors la realització de certes tasques de manteniment de les explotacions.També es podran minorar les amortitzacions que resulten oportunes.

 • Subvencions per interrupcions de cultius o explotacions.Si la subvenció o ajuda es concedix per la interrupció d'un determinat cultiu o d'una concreta producció ramadera i està destinada a compensar els ingressos deixats de percebre, a l'import que, en el seu cas, siga procedent computar a l'exercici se li aplicarà l'índex de rendiment net corresponent al cultiu o producció que es vinguera realitzant anteriorment.

 • Subvencions no vinculades a cultius o produccions concrets.Quan es reben subvencions que no estiguen vinculades amb un cultiu o producció concret, com pot ser el cas de les de retirada de terres de la producció o les de guaret, l'import de la subvenció que siga procedent computar a l'exercici, es distribuirà entre els restants cultius o explotacions que l'agricultor o ramader realitze, en proporció amb els ingressos procedents de cada un d'ells, acumulant-se posteriorment a estos a efectes d'aplicar els índexs de rendiment net que corresponguen.

 • Subvencions percebudes per a contractar assegurances agràries.Les subvencions percebudes pels agricultors o ramaders que subscriuen pòlisses de l'assegurança agrària combinada, ja siguen percebudes de l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) o de les Comunitats Autònomes, no s'han d'incloure entre els ingressos que es prenen com base per a determinar el rendiment net, ja que per a la fixació dels índexs de rendiment net aplicables a cada tipus de cultiu o producte ja es va tindre en compte com a cost de l'assegurança el que realment paga el titular, una vegada deduïda la part subvencionada.

 • Indemnitzacions per assegurances.L'import de les indemnitzacions percebudes d'entitats asseguradores com a conseqüència de sinistres que hagen afectat a productes de l'explotació, en procés o acabats, es computarà dins dels ingressos íntegres corresponents al tipus de cultiu o producció que es tracte.

  Dins d'este tipus de sinistres o pèrdues, no es troben les despeses originades per la destrucció d'animals, per la qual cosa les indemnitzacions que se satisfacen per l'assegurança per a la cobertura de les despeses derivades de la destrucció d'animals, no s'integraran en el volum total d'ingressos de les activitats.

 • Determinades subvencions o ajudes de la política agrària comunitària (PAC), així com altres de caràcter públic que tinguen per objecte reparar la destrucció, en certes circumstàncies, d'elements patrimonials afectes, tenen un tractament fiscal especial, que pot consultar-se al Capítol 7 d'este Manual.

 • Subvencions forestals.No s'integraran a la base imposable les subvencions concedides els qui exploten finques forestals gestionades d'acord amb plans tècnics de gestió forestal, ordenació de muntanyes, plans dasocráticos o plans de repoblació forestal aprovats per l'Administració forestal competent, sempre que el període de producció medi, segons l'espècie que es tracte, siga igual o superior a 20 anys.

Important: les prestacions percebudes de la Seguretat Social per incapacitat temporal, risc durant l'embaràs o invalidesa provisional, en el seu cas, tributaran com rendiments del treball.