Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Residència habitual al territori d'una Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia a efectes de l'IRPF

Normativa: Art. 72 Llei IRPF

Criteris per a determinar la residència habitual

Com a principi general, els contribuents amb residència habitual en territori espanyol són residents en el territori d'una Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia.Per a determinar en quin de les Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia té la seua residència habitual el contribuent resident, s'hauran d'aplicar els següents criteris:

1.Criteri de permanència

D'acord amb este criteri, el contribuent residix a la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia al territori del qual haja romàs més gran nombre de dies del període impositiu (generalment, l'any natural), computant-se a estos efectes les absències temporals i presumint-se, tret de prova en contrari, que la persona roman al territori de la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia on arrela la seua vivenda habitual.

2.Criteri del principal centre d'interessos

Quan no fora possible determinar la residència conforme al criteri anterior, es considerarà que el contribuent residix en la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia on tinga el seu principal centre d'interessos;és a dir, en aquella al territori de la qual haja obtingut la major part de la base imposable de l'IRPF, determinada pels següents components de renda:

  1. Rendiments del treball, que s'entendran obtinguts on arrele el centre de treball respectiu, si existix.

  2. Rendiments del capital immobiliari i guanys patrimonials derivats de béns immobles, que s'entendran obtinguts al lloc en què arrelen estos.

  3. Rendiments d'activitats econòmiques, ja siguen empresarials o professionals, que s'entendran obtinguts on arrele el centre de gestió de cada una d'elles.

3.Criteri de l'última residència declarada a efectes de l'IRPF

En defecte dels anteriors criteris, la persona es considera resident en el territori en què raga la seua última residència declarada a efectes de l'IRPF.

Important:d'acord amb l'establit a l'article 72.3 de la Llei de l'IRPF, no produiran efecte els canvis de residència que tinguen per objecte principal aconseguir una menor tributació efectiva en este impost, tret que la nova residència es prolongue de manera continuada durant, almenys, tres anys.En estos supòsits s'hauran de presentar les autoliquidacions complementàries que corresponguen.Vegeu el Capítol 18.

Les persones físiques residents en territori espanyol, que no romanguen a l'esmentat territori més de 183 dies durant l'any natural, es consideraran residents en el territori de la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia en què raga el nucli principal o base de les seues activitats o del seu interés econòmic.

Finalment, quan la persona siga resident en territori espanyol per presumpció, és a dir, perquè el seu cònjuge no separat legalment i els fills menors d'edat dependents d'ell residisquen habitualment a Espanya, es considerarà resident en el territori de la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia en què estos residisquen habitualment.

Declaracions conjuntes d'unitats familiars els membres de les quals residixen en diferents Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia

Quan els contribuents integrats a una unitat familiar tingueren la seua residència habitual en Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia diferents i optaren per tributar conjuntament, en l'apartat "Comunitat Autònoma/Ciutat Autònoma de residència el 2021" s'indicarà aquella en la qual haja tingut la seua residència habitual el membre de la unitat familiar amb més base liquidable, determinada esta d'acord amb les regles d'individualització de rendes del IRPF.

Quan una de les diferents Comunitats Autònomes anara de règim foral (Navarra o País Basc), s'atendrà també este criteri per a determinar la competència foral o estatal en ordre a l'exacció de l'IRPF.