Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021

Quadre resum

FaseEstimació directa (modalitat normal)
(EDN)
Estimació directa (modalitat simplificada)
(EDS)
Quadre resum:Càlcul del rendiment net a integrar a la base imposable
Fase 1a

(+) Ingressos Íntegres

(-) Despeses Deduïbles

(-) Amortitzacions

(=) Rendiment Net

(+) Ingressos Íntegres

(-) Despeses Deduïbles (excepte provisions i amortitzacions)

(-) Amortitzacions taula simplificada

(-) Diferència

(+) Despeses de difícil justificació:5% s/diferència positiva (Màxim 2.000 euros) *

Nota (*): És incompatible amb la reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic client no vinculat

(=) Rendiment Net

Fase 2a

(-) Reducció rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular quan s'imputen en un sol exercici (30%).Base reducció màxima:300.000 euros.

Règim transitori:aplicació d'esta reducció a rendiments que vingueren percebent-se de forma fraccionada anteriorment a 1-1-2015.

(=) Rendiment Net Reduït

(-) Reducció rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular quan s'imputen en un sol exercici (30%).Base reducció màxima:300.000 euros.

Règim transitori:aplicació d'esta reducció a rendiments que vingueren percebent-se de forma fraccionada anteriorment a 1-1-2015.

(=) Rendiment Net Reduït

Fase 3a

(-) Reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic client no vinculat:

  • Reducció general.
  • Increment addicional per a contribuents amb rendiment net de l'activitat inferior a 14.450 euros i rendes diferents de les anteriors, excloses les exemptes, inferiors a 6.500 euros.
  • Increment addicional per discapacitat.

(-) Reducció per a contribuents amb rendes totals inferiors a 12.000 euros, incloses les de l'activitat econòmica (incompatible amb la reducció anterior)

(-) Reducció per inici d'activitat

(=) Rendiment Net Reduït total

(-) Reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic client no vinculat *

Nota (*): És incompatible amb despeses de difícil justificació

  • Reducció general.
  • Increment addicional per a contribuents amb rendiment net de l'activitat inferior a 14.450 euros i rendes diferents de les anteriors, excloses les exemptes, inferiors a 6.500 euros.
  • Increment addicional per discapacitat.

(-) Reducció per a contribuents amb rendes totals inferiors a 12.000 euros, incloses les de l'activitat econòmica (incompatible amb la reducció anterior)

(-) Reducció per inici d'activitat

(=) Rendiment Net Reduït total