Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021

Fase 2a. Determinació del rendiment net reduït

Per a determinar rendiment net reduït s'aplicarà sobre el rendiment net calculat d'acord amb l'indicat en la Fase 1a anterior la següent reducció:

Reducció per rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular

Normativa: Arts.32.1 Llei IRPF i 25 Reglament

Sobre el rendiment net calculat podrà aplicar-se quan siga procedent esta reducció els aspectes més destacats de la qual són els següents:

1.Rendiments a què s'aplica i percentatge de reducció

Es reduiran en un 30 per 100 els següents rendiments:

 1. Rendiments nets el període de generació del qual siga superior a dos anys, sempre que s'imputen a un únic període impositiu.

 2. Rendiments nets obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.

  Es consideren rendiments d'activitats econòmiques obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, exclusivament, els següents, quan s'imputen en un únic període impositiu:

  1. Subvencions de capital per a l'adquisició d'elements de l'immobilitzat no amortitzables.

  2. Indemnitzacions i ajudes per cessament d'activitats econòmiques.

  3. Premis literaris, artístics o científics que no gaudisquen d'exempció en este impost.No es consideren premis, a estos efectes, les contraprestacions econòmiques derivades de la cessió de drets de propietat intel·lectual o industrial o que substituïsquen estes.

  4. Indemnitzacions percebudes en substitució de drets econòmics de durada indefinida.

2.Import màxim del rendiment a què s'aplica la reducció

La quantia del rendiment net sobre la qual s'aplicarà la reducció del 30 per 100 no podrà superar l'import de 300.000 euros anuals.

En el cas que s'obtinguen diversos rendiments irregulars de la mateixa naturalesa, i que el seu import supere el límit de 300.000 euros de quantia màxima sobre la qual aplicar la reducció del 30 per 100, la reducció màxima es distribuirà proporcionalment entre tots els rendiments d'eixa naturalesa.

Important: no resultarà d'aplicació esta reducció a aquells rendiments que, encara que individualment pogueren derivar d'actuacions desenvolupades al llarg d'un període que complira els requisits anteriorment indicats, procedisquen de l'exercici d'una activitat econòmica que de forma regular o habitual obtinga este tipus de rendiments.

3.Rendiments percebuts de forma fraccionada abans d'1 de gener de 2015:Règim transitori

Normativa:Disposició transitòria vintena quinta.3 Llei IRPF

Els rendiments que es vingueren percebent de forma fraccionada anteriorment a 1 de gener de 2015 amb dret a l'aplicació de la reducció de l'article 32.1 de la Llei de l'IRPF a la seua redacció en vigor a 31 de desembre de 2014, podran aplicar la reducció actual del 30 per 100 amb el límit de la base màxima de reducció de 300.000 euros, a cada una de les fraccions que s'imputen a partir d'1 de gener de 2015, sempre que el quocient resultant de dividir el nombre d'anys de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament, siga superior a dos.

No obstant això, quan es tracte de rendiments derivats de compromisos adquirits anteriorment a 1 de gener de 2015 que tingueren previst l'inici de la seua percepció de forma fraccionada en períodes impositius que s'inicien a partir de l'esmentada data, la substitució de la forma de percepció inicialment acordada per la seua percepció en un únic període impositiu no alterarà l'inici del període de generació del rendiment.