Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Concepte i àmbit d'aplicació

Normativa: Arts. 16. 2 b), 31 i disposicions addicional trenta-sisena i transitòria trenta-dosena Llei IRPF ; 32 i ss. Reglament IRPF i Ordre  HFP/1335/2021

El mètode d'estimació objectiva per a la determinació del rendiment net de les activitats econòmiques diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals, presenta com principal característica la de prescindir dels fluxos reals d'ingressos i despeses produïdes en el desenvolupament de l'activitat. Al seu lloc, s'apliquen determinats indicadors objectius que representen les característiques econòmiques estructurals bàsiques de cada sector d'activitat econòmica (signes, índexs o mòduls), que són aprovats prèviament mitjançant Ordre del Ministre d'Hisenda (Ministra d'Hisenda i Funció Pública hui dia).

  1. Activitats econòmiques exercides directament per persones físiques
  2. Activitats econòmiques exercides a través d'entitats en règim d'atribució de rendes
  3. Activitats incloses en l'exercici 2022 en el mètode d'estimació objectiva