Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Fase 5a: Determinació del rendiment net reduït de l'activitat

Normativa: Arts. 32.1 Llei IRPF i 25 Reglament  IRPF

El rendiment net reduït de l'activitat és el resultat de minorar la quantia del rendiment net de l'activitat en l'import equivalent al 30 per 100 del concepte "unes altres percepcions empresarials" període de generació del qual siga superior a dos anys, així com d'aquelles que es qualifiquen reglamentàriament com obtingudes de forma notòriament irregular en el temps, quan estos s'imputen en un únic període impositiu

A estos efectes, es consideren obtingudes de forma notòriament irregular en el temps, exclusivament, les següents, quan s'imputen en un únic període impositiu:

  • Subvencions de capital per a l'adquisició d'elements de l'immobilitzat no amortitzables.

  • Indemnitzacions i ajuts per cessació d'activitats econòmiques.

  • Indemnitzacions percebudes en substitució de drets econòmics de durada indefinida.

Import màxim del rendiment al que s'aplica la reducció:

La quantia del rendiment net a què es referix este apartat sobre la qual s'aplicarà la citada reducció no podrà superar l'import de 300.000 euros anuals.

En cas que s'obtinguen diversos rendiments irregulars de la mateixa naturalesa, i que el seu import supere el límit de 300.000 euros de quantia màxima sobre la qual aplicar la reducció del 30 per 100, la reducció màxima es distribuirà proporcionalment entre tots els rendiments d'aquella naturalesa.