Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

a) Regla general

La determinació de la renda atribuïble es realitza en sede de l'entitat que l'obté, d'acord amb la normativa de l'IRPF aplicable  a cada modalitat de renda segons el seu origen o font, sense tindre en compte les reduccions ni minoracions que pogueren correspondre a estes rendes. No obstant això, les reduccions o minoracions que corresponguen podran ser aplicades pels membres de l'entitat en règim d'atribució de rendes que siguen contribuents de l'IRPF.

En definitiva, la determinació de la renda atribuïble, en funció del seu origen o font, s'efectuarà en sede de l'entitat que l'obté, d'acord amb els  criteris que s'expliquen a continuació:

1. Rendiments de capital immobiliari

La renda neta atribuïble es determinarà per diferència entre els ingressos íntegres i les despeses necessàries per a l'obtenció dels mateixos, inclosa l'amortització de l'immoble i dels altres béns cedits amb este, sense que procedisca aplicar:

  • La  reducció del 60 per 100  sobre els rendiments nets positius derivats de l'arrendament d'immobles destinats a habitatge a què es referix l'article 23.2 de la Llei de l'IRPF.

  • La  reducció del 30 per 100  sobre els rendiments amb període de generació superior a dos anys, així com sobre els qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps quan, en ambdós casos, s'imputen en un únic període impositiu i la quantia del rendiment net sobre la qual s'aplica la reducció no supere 300.000 euros anuals. Reducció contemplada en l'article 23.3 de la Llei de l'IRPF.

Seran els membres persones físiques de l'entitat en règim d'atribució de rendes que siguen contribuents  de l'IRPF els que podran practicar en la seua declaració estes reduccions.

2. Rendiments de capital mobiliari

La renda neta atribuïble es determinarà per diferència entre els ingressos íntegres i les despeses deduïbles a què es referix l'article 26.1 de la Llei de l'IRPF.

En el cas dels rendiments de capital mobiliari que van a la base imposable de l'estalvi, són despeses deduïbles  els  d'administració i depòsit de valors negociables. Quan es tracti de rendiments derivats de la prestació d'assistència tècnica, de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines o de subarrendaments, es deduiran dels rendiments íntegres les despeses necessàries per a la seua obtenció i, si escau, l'import del deteriorament patit pels béns o drets dels que procedisquen els ingressos.

En cap cas l'entitat de règim d'atribució podrà aplicar la reducció del 30 per 100 contemplada en l'article 26.2 de la Llei de l'IRPF per als rendiments nets prevists en l'article 25.4 de la citada Llei (rendiments de capital mobiliari a integrar en la base imposable general) que tinguen un període de generació superior a dos anys o siguen qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps quan, en ambdós casos, s'imputen en un únic període impositiu i la quantia del rendiment net sobre la qual s'aplica la reducció no supere 300.000 euros anuals.

Seran els membres de l'entitat en règim d'atribució de rendes que siguen contribuents per l'IRPF els que podran practicar en la seua declaració esta reducció.

En funció de la naturalesa del rendiment del capital mobiliari atribuït, el contribuent haurà d'integrar-ho en la seua declaració de la següent manera:

  1. En la base imposable general els  rendiments prevists en l'article 25.4  de la Llei de l'IRPF baix la denominació "uns altres rendiments del capital mobiliari", així com els derivats de la  cessió a tercers de capitals propis a què es referix l' article 25.2 de la Llei de l'IRPF  que procedisquen d'entitats vinculades amb el mateix.

  2. En la base imposable de l'estalvi els rendiments prevists en els apartats 1, 2, i 3 de l'article 25 de la Llei de l'IRPF (rendiments obtinguts per la participació en els fons propis de qualsevol mena d'entitat; rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis; rendiments procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa i els procedents de rendes derivades de la imposició de capitals). El comentari d'estos  rendiments a integrar en la base imposable de l'estalvi es conté en el Capítol 5.

3. Rendiments d'activitats econòmiques

La determinació de la renda atribuïble s'efectuarà d'acord amb el mètode de determinació del rendiment net que resulte aplicable a l'entitat, sense que per al càlcul de les rendes a atribuir a cadascun dels seus membres puga aplicar la  reducció del 30 per 100  sobre els rendiments amb període de generació superior a dos anys o qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, quan, en ambdós casos, s'imputen en un únic període impositiu prevista en l'article 32.1 de la Llei de l'IRPF.

Les reduccions per l'exercici d'activitats econòmiques  de l'article 32.2. de la Llei de l'IRPF i  per inici d'una nova activitat  de l'article 32.3 de la Llei de l'IRPF no són aplicables per entitats en règim d'atribució de rendes per a determinar el rendiment net de les seues activitats econòmiques. Seran els membres de l'entitat en règim d'atribució de rendes que siguen contribuents per l'IRPF els que podran practicar en la seua declaració estes reduccions, si escau, per l'IRPF els que podran practicar en la seua declaració estes reduccions.

Les despeses pròpies de cadascun dels comuners, socis o partícips que, per no haver-se pactat el seu pagament amb càrrec a l'entitat en règim d'atribució de renda, siguen satisfets per cadascun d'ells tindran el caràcter de deduïbles per a ells, sempre que existisca la deguda correlació amb l'obtenció dels ingressos. La deduïbilitat d'estes despeses s'efectuarà pel comuner, soci o partícip que els haja satisfet minorant el rendiment a ell atribuït per l'entitat.

Els requisits per a l'aplicació a les entitats en règim d'atribució de rendes del mètode d'estimació directa, tant en la modalitat normal com en la simplificada, i del mètode estimació objectiva tant d' activitats agrícoles, ramaderes i forestals  com dels  restants activitats  poden consultar-se, respectivament, en els Capítols 7,  9 i 8 d'este manual.

4. Guanys i pèrdues patrimonials

La determinació de la renda atribuïble s'efectuarà d'acord amb les normes de l'IRPF.

En funció de que el guany o pèrdua patrimonial atribuïda derive o no de la transmissió d'elements patrimonials, el contribuent haurà d'integrar-la en la seua declaració de la següent manera:

  1. En la base imposable genera l els guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de transmissions d'elements patrimonials.

  2. En la base imposable de l'estalvi els guanys i pèrdues patrimonials que deriven de la transmissió d'elements patrimonials sigui quin sigui el seu període de generació.

En els casos de transmissió d'un element patrimonial comú l'import del guany o pèrdua patrimonial es calcularà per l'entitat respecte de cada soci, hereu, comuner o partícip, tenint en compte la seua participació en la titularitat de l'element patrimonial o del dret real sobre el mateix, per diferència entre els seus valors d'adquisició i transmissió, aplicant-se, si escau, la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF únicament sobre els guanys patrimonials corresponents a aquells socis, hereus, comuners o partícips que hagueren adquirit amb anterioritat a 31 de desembre de 1994, el que exigix la comunicació per part d'estos de la informació necessària per a aplicar el nou límit de 400.000 euros que establix la citada disposició transitòria novena (límit que és individual).

Les especialitats relatives a l'aplicació dels  coeficients reductors  als guanys patrimonials derivats de transmissions d'elements patrimonials no afectes adquirits abans del 31 de desembre de 1994, es comenten en el Capítol 11.

Important: per al càlcul de la renda procedent de guanys patrimonials derivats de la transmissió d'elements no afectes al desenvolupament d'activitats econòmiques, que haja d'atribuir-se als membres d'estes entitats, que siguen contribuents de l'impost sobre societats o contribuents per l'Impost sobre la Renda de no Residents amb establiment permanent o sense establiment permanent que no siguen persones físiques, no resultaran d'aplicació els coeficients reductors o d'abatiment a què es referix la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF.

5. Imputació de rendes immobiliàries

La determinació de la renda atribuïble s'efectuarà conforme a les normes de l'IRPF que resulten aplicables a cada concepte inclòs en esta categoria de rendes. Estes normes s'han comentat anteriorment en este mateix Capítol en l'apartat corresponent al "Règim d'imputació de rendes immobiliàries".

6. Retencions i ingressos a compte

Les retencions i ingressos a compte suportades per l'entitat en règim d'atribució de rendes i les bases de les deduccions corresponents a l'entitat s'atribuiran als seus membres en la mateixa proporció en què s'atribuïsquen les rendes.