Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

b) Regles especials

  • La renda atribuïble es determinarà d'acord amb el que preveu la normativa reguladora de l'impost sobre societats, en els supòsits en què tots els membres de l'entitat en règim d'atribució de rendes siguen contribuents de l'impost sobre societats i que no tinguen la consideració de societats patrimonials o de l'Impost sobre la Renda de no Residents amb establiment permanent.

  • La determinació de la renda atribuïble als contribuents de l'Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent s'efectuarà d'acord amb el que preveu el Capítol IV del text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març (BOE de 12 de març).

  • Els contribuents de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents amb establiment permanent, que siguen membres d'una entitat en règim d'atribució de rendes que adquirisca accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva, integraran en seu base imposable l'import de les rendes comptabilitzades o que hagen de comptabilitzar-se procedents de les citades accions o participacions. Així mateix, integraran en seu base imposable l'import dels rendiments del capital mobiliari derivats de la cessió a tercers de capitals propis que s'hagueren meritat a favor de l'entitat en règim d'atribució de rendes.

Supòsit especial: rendes negatives de font estrangera

Quan l'entitat en règim d'atribució de rendes obtinga rendes de font estrangera procedent d'un país amb el que Espanya no tinga subscrit un conveni per a evitar la doble imposició amb clàusula d'intercanvi d'informació, no es computaran les rendes negatives que excedisquen les positives obtingudes en el mateix país i procedisquen de la mateixa font. L'excés es computarà durant els quatre anys següents conforme vagen obtenint-se rendes positives del mateix país i font.