Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Qualificació de la renda atribuïda i criteris d'atribució

Normativa: Art. 88 Llei IRPF

Les rendes obtingudes per les entitats incloses en este règim que s'hagen d'atribuir als socis, hereus, comuners o partícips tindran la naturalesa derivada de l'activitat o font d'on procedisquen per a cada un d'ells.En els casos en què un dels socis, comuners o partícips es límit a realitzar una aportació de capital, els rendiments atribuïts a este tindran la naturalesa de rendiments del capital mobiliari com a conseqüència de la cessió de capital.

Les rendes s'atribuiran anualment als socis, hereus, comuners o partícips segons les normes o pactes aplicables en cada cas i, si estos no constaren a l'Administració tributària en forma fefaent, s'atribuiran per parts iguals.

En el cas de les comunitats de béns, d'acord amb el disposat a l'article 393 del Codi Civil, la distribució als comuners tant en els beneficis com en les càrregues, serà proporcional a les seues respectives quotes.Presumint-se iguals, mentre no s'emprove el contrari, les porcions corresponents als partícips en la comunitat.

No obstant això, en el cas de les comunitats de propietaris els guanys o rendiments s'atribuiran a cadascun dels propietaris en funció del seu coeficient de participació en l'edifici, quan, conforme a l'article 3 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre Propietat Horitzontal, este és el mòdul per a determinar la participació de cada propietari en les càrregues i beneficis per raó de la comunitat, tret que als estatuts de la mateixa es disposara un altre repartiment.