Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Entitats en règim d'atribució de rendes

Delimitació positiva

Normativa: Arts.8.3 i 87 Llei IRPF.Vegeu també arts.35.4 LGT, 6 LIS i 37 text refós Llei IRNR 

Tenen la consideració d'entitats sotmeses al règim especial d'atribució de rendes, entre d'altres:

 • Les societats civils que no tinguen personalitat jurídica.

 • Les societats civils amb personalitat jurídica que no tenen objecte mercantil (a partir d'1 de gener de 2016).

  Fins a l'1 de gener de 2016 s'aplicava el règim d'atribució de rendes del IRPF a totes les societats civils.Tanmateix, a partir de l'esmentada data les societats civils amb personalitat jurídica que tinguen objecte mercantil deixen de tributar per l'indicat règim i passen a estar subjectes a l'Impost sobre Societats.

  Com a conseqüència de l'anterior, continuen tributant en el règim d'entitats en atribució de rendes del IRPF, quan les seues activitats són alienes a l'àmbit mercantil, les següents societats civils:

  • Les que es dediquen a activitats agrícoles, ramaderes, forestals, mineres.

  • Les de caràcter professional (secció segona de l'Impost sobre Activitats Econòmiques).

  Important:l'únic contribuent que s'incorpora a l'Impost sobre Societats són les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil.La reforma no afecta a les comunitats de béns ni altres ens sense personalitat de l'article 35.4 de la LGT, que continuen tributant com entitats en atribució de rendes conforme al règim especial regulat a la Secció 2a del Títol X de la Llei del IRPF.

  En relació amb la LGT vegeu-se la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

 • Les herències jacents.

 • Les comunitats de béns.

 • Qualsevol entitat mancada de personalitat jurídica que constituïsca una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició.

 • Les entitats constituïdes a l'estranger la naturalesa jurídica de les quals siga idèntica o anàloga a la de les entitats en atribució de rendes constituïdes d'acord amb les lleis espanyoles.

  Les característiques bàsiques que ha de reunir una entitat constituïda a l'estranger per a ser considerada a Espanya com una entitat en atribució de rendes als efectes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents, són les següents:

  1. Que l'entitat no siga contribuent d'un impost personal sobre la renda en l'Estat de constitució.

  2. Que les rendes generades per l'entitat s'atribuïsquen fiscalment als seus socis o partícips, d'acord amb la legislació del seu Estat de constitució, sent els socis o participes els que tributen per les mateixes en el seu impost personal.Esta atribució s'haurà de produir pel mer fet de l'obtenció de la renda per part de l'entitat, sense que siga rellevant a estos efectes si les rendes han sigut o no objecte de distribució efectivament als socis o partícips.

  3. Que la renda obtinguda per l'entitat en atribució de rendes i atribuïda als socis o participes conserve, d'acord amb la legislació del seu Estat de constitució, la naturalesa de l'activitat o font de la que procedisquen per a cada soci o partícip.

  Nota:vegeu sobre això la Resolució de 6 de febrer de 2020, de la Direcció General de Tributs, sobre la consideració com entitats en règim d'atribució de rendes a determinades entitats constituïdes a l'estranger (BOE de 13 de febrer).

Important:les entitats no residents que manquen de NIF consignaran a la casella [1562] el Número d'Identificació que tinguen assignat les esmentades entitats al País de residència i marcaran la casella [1563] per a indicar esta circumstància.

Delimitació negativa

Normativa:Art. 7 LIS

No s'inclouen en el règim especial d'atribució de rendes, entre altres, les següents entitats:

 • Els fons d'inversió, regulats en la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva.

 • Les unions temporals d'empreses, regulades en la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal de les agrupacions i unions temporals d'Empreses i de les Societats de desenvolupament industrial regional.

 • Els fons de pensions, regulats en el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

 • Les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comú regulades per la Llei 55/1980, d'11 de novembre, de muntanyes veïnals en mà comú, o en la legislació autonòmica corresponent.

 • Les societats agràries de transformació, regulades al Reial Decret 1776/1981, de 3 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut que regula les Societats Agràries de Transformació.

 • A partir d'1 de gener de 2016 les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil subjectes a l'Impost sobre Societats.

  S'entén per objecte mercantil la realització d'una activitat econòmica de producció, intercanvi o prestació de servicis per al mercat en un sector no exclòs de l'àmbit mercantil.

  A estos efectes l'activitat de lloguer d'immobles pot tindre caràcter mercantil, amb independència que es complisca o no la definició d'activitat econòmica prevista als articles 27.2 de la Llei del IRPF i 5.1 la LIS, pel que les societats civils amb personalitat jurídica l'activitat de la qual és l'arrendament d'immobles, són contribuents de l'Impost sobre Societats.

 • A partir de l'1 de gener de 2022, tributaran en l'Impost sobre Societats, en qualitat de contribuents, les entitats en règim d'atribució de rendes que es definixen a continuació i per les rendes positives que s'indiquen.

  1. Ha de tractar-se de entitats en atribució de rendes en les quals:

   • una o diverses entitats, vinculades entre si en el sentit de l'apartat 13 de l'article 15.bis, de la LIS, participen directa o indirectament qualsevol dia de l'any, en el capital, en els fons propis, en els resultats o en els drets de vot en un percentatge igual o superior al 50 per 100 i

   • siguen residents en països o territoris que qualifiquen l'entitat en règim d'atribució com a contribuent per un impost personal sobre la renda,

  2. Estes entitats en règim d'atribució de rendes tributaran per l'Impost sobre Societats, en qualitat de contribuent, per les següents rendes positives que corresponga atribuir tots els partícips residents en països o territoris que consideren l'entitat en atribució de rendes com a contribuent per imposició personal sobre la renda:

   • Rendes obtingudes en territori espanyol que estiguen subjectes i exemptes de tributació en l'Impost sobre la Renda de no residents.

   • Rendes de font estrangera que no estiguen subjectes o estiguen exemptes de tributació per un impost exigit pel país o territori de l'entitat o entitats pagadores de tals rendes.

  La resta de les rendes entitats en règim d'atribució de rendes seran atribuïdes als socis, hereus, comuners o partícips i tributaran d'acord amb l'establit per a este règim en la Llei del IRPF , que es comenta en este mateix Capítol 10 en els apartats següents.