Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Obligacions tributàries de les entitats en règim d'atribució de rendes

1.Obligacions d'informació

Normativa:Arts.90 Llei IRPF i 70 Reglament IRPF.Vegeu-se també Ordre HAP/2250/2015, de 23 d'octubre, per la que s'aprova el model 184 de declaració informativa anual a presentar per les entitats en règim d'atribució de rendes i per la qual es modifiquen altres normes tributàries (BOE de 29 d'octubre)

Les entitats en règim d'atribució de rendes que exercisquen una activitat econòmica o les rendes de les quals excedisquen de 3.000 euros anuals hauran de presentar entre l'1 i el 31 de gener de cada any una declaració informativa en la qual, a més de les seues dades identificatives i, en el seu cas, els del seu representant, haurà de constar la següent informació:

 1. Identificació, domicili fiscal i NIF dels seus membres, residents o no en territori espanyol, incloent-se les variacions en la composició de l'entitat al llarg de cada període impositiu.

  En el cas de membres no residents en territori espanyol, s'haurà d'identificar qui ostente la representació fiscal del mateix d'acord amb l'establit a l'article 10 del text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març.

  En el supòsit d'entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger, s'haurà d'identificar els membres de l'entitat contribuents pel IRPF o de l'Impost sobre Societats, així com als contribuents per l'Impost sobre la Renda de No Residents respecte de les rendes obtingudes per l'entitat subjectes a l'esmentat impost.

 2. Importe total de les rendes obtingudes per l'entitat i de la renda atribuïble a cadascun dels seus membres, especificant-se, en el seu cas:

  • Ingressos íntegres i despeses deduïbles per cada font de renda.

  • Importe de les rendes de font estrangera, assenyalant el país de procedència, amb indicació dels rendiments íntegres i despeses.

  • Identificació, en el seu cas, de la institució d'inversió col·lectiva les accions del qual o participacions s'hagen adquirit o subscrits, data d'adquisició o subscripció i valor d'adquisició de les mateixes, així com identificació de la persona o entitat, resident o no resident, cesionaria dels capitals propis.

 3. Base de les deduccions que tinga de dret l'entitat.

 4. Importe de les retencions i ingressos a compte suportats per l'entitat i els atribuïbles a cadascun dels seus membres.

 5. Import net de la xifra de negocis d'acord amb el disposat en la normativa mercantil aplicable sobre això.

  Vegen-se l'article 35.2 del Codi de Comerç, a la redacció donada per la Llei 16/2007, de 4 de juliol (BOE de 5 de juliol);la Norma d'elaboració comptable 11a del Pla General de Comptabilitat, aprovat per Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre (BOE de 20 de novembre), així com el text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (BOE de 3 de juliol).

  L'obligació de presentar la declaració informativa anual haurà de ser complida per qui tinga la consideració de representant de l'entitat d'acord amb el previst en la normativa general tributària, o pels seus membres contribuents pel IRPF o per l'Impost sobre Societats en el cas d'entitats constituïdes a l'estranger.

Important: les entitats en règim d'atribució de rendes hauran de notificar per escrit als seus membres, en el termini d'un mes des de l'acabament del termini de presentació de la declaració, la informació a què es referixen els paràgrafs b), c) i d) anteriors.Atès que la presentació de la declaració es realitza el mes de gener de cada any, l'esmentada notificació s'efectuarà durant el mes de febrer.

2.Altres obligacions tributàries

Encara que les entitats en règim d'atribució de rendes no tenen la consideració de contribuents pel IRPF ni per l'Impost sobre Societats, tanmateix, han de complir determinades obligacions o deures tributaris derivats de l'aplicació del procediment de gestió tributària, especialment en el supòsit que realitzen activitats econòmiques.Per la seua part, els membres de les esmentades entitats també estan obligats al compliment de determinades obligacions o deures tributaris, al marge dels corresponents a l'entitat.

Per la qual cosa a la gestió del IRPF respecta, les obligacions i deures tributaris a càrrec d'entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupen activitats econòmiques i les de cadascun dels seus membres es distribuïxen de la forma següent:

 1. Obligacions a càrrec de l'entitat en règim d'atribució de rendes:

  • Presentació de declaraciós censals.

  • Administració de la comptabilitat i/o llibres registres de l'activitat.

  • Emissió de factures.

  • Les pròpies dels retenidors o obligats a efectuar ingressos a compte.

  • Determinació de la renda atribuïble i pagaments a compte.

  • Obligacions de subministrament d'informació.

 2. Obligacions a càrrec de cadascun dels socis, comuners o partícips:

  • Presentació de declaració censal.

  • Realització de pagaments fraccionats.

  • Declaració de la renda atribuïda.