Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Obligacions tributàries de les entitats en règim d'atribució de rendes

1. Obligacions d'informació

Normativa: Arts. 90 Llei IRPF i 70 Reglament IRPF. Vegeu també Ordre HAP/2250/2015, de 23 d'octubre, per la qual s'aprova el model 184 de declaració informativa anual a presentar per les entitats en règim d'atribució de rendes i per la qual es modifiquen altres normes tributàries (BOE de 29 d'octubre)

Les entitats en règim d'atribució de rendes que exercisquen una activitat econòmica o rendes de les quals excedisquen 3.000 euros anuals hauran de presentar  entre l'1 i el 31 de gener de cada any una declaració informativa en la que, a més de les seues dades identificatives i, si escau, els del seu representant, haurà de constar la següent informació:

 1. Identificació, domicili fiscal i NIF dels seus membres, residents o no en territori espanyol, incloent-se les variacions en la composició de l'entitat al llarg de cada període impositiu.

  En el cas de membres no residents en territori espanyol, haurà d'identificar-se a qui ostente la representació fiscal del mateix d'acord amb el que estableix l'article 10 del text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març.

  En el supòsit d'entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger, s'haurà d'identificar als membres de l'entitat contribuents per l'IRPF o de l'impost sobre societats, així com als contribuents per l'Impost sobre la Renda de no Residents respecte de les rendes obtingudes per l'entitat subjectes a este impost.

 2. Import total de les rendes obtingudes per l'entitat i de la renda atribuïble a cadascun dels seus membres, especificant-se, si escau:

  • Ingressos íntegres i despeses deduïbles per cada font de renda.

  • Import de les rendes de font estrangera, assenyalant el país de procedència, amb indicació dels rendiments íntegres i despeses.

  • Identificació, si escau, de la institució d'inversió col·lectiva accions de les quals o participacions s'hagen adquirit o subscrit, data d'adquisició o subscripció i valor d'adquisició de les mateixes, així com identificació de la persona o entitat, resident o no resident, cessionària dels capitals propis.

 3. Base de les deduccions a les que tinga dret l'entitat.

 4. Import de les retencions i ingressos a compte suportats per l'entitat i els atribuïbles a cadascun dels seus membres.

 5. Import net del volum de negoci d'acord amb el que disposa la normativa mercantil aplicable respecte d'això.

  Vegeu l'article 35.2 del Codi de Comerç, en la redacció donada per la Llei 16/2007, de 4 de juliol (BOE de 5 de juliol); la Norma d'elaboració comptable 11a del Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre (BOE de 20 de novembre), així com el text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (BOE de 3 de juliol).

  L'obligació de presentar la declaració informativa anual haurà de ser complida per qui tinga la consideració de representant de l'entitat d'acord amb el que preveu la normativa general tributària, o pels seus membres contribuents per l'IRPF o per l'impost sobre societats en el cas d'entitats constituïdes a l'estranger.

Important: les entitats en règim d'atribució de rendes hauran de notificar per escrit als seus membres, en el termini d'un mes des de la finalització del termini de presentació de la declaració, la informació a què es referixen els paràgrafs b), c) i d) anteriors. Ja que la presentació de la declaració es realitza el mes de gener de cada any, la citada notificació s'efectuarà durant el mes de febrer.

2. Altres obligacions tributàries

Encara que les entitats en règim d'atribució de rendes no tenen la consideració de contribuents per l'IRPF ni per l'impost sobre societats, tanmateix, han de complir determinades obligacions o deures tributaris derivats de l'aplicació del procediment de gestió tributària, especialment en el cas que realitzen activitats econòmiques. Per part seua, els membres de les citades entitats també estan obligats al compliment de determinades obligacions o deures tributaris, al marge dels corresponents a l'entitat.

Pel que a la gestió de l'IRPF respecta, les obligacions i deures tributaris a càrrec d'entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupen activitats econòmiques i les de cadascun dels seus membres es distribuïxen de la forma següent:

 1. Obligacions a càrrec de l'entitat en règim d'atribució de rendes:

  • Presentació de declaracions censals.

  • Gestió de la comptabilitat i/o llibres registres de l'activitat.

  • Emissió de factures.

  • Les pròpies dels retenidors o obligats a efectuar ingressos a compte.

  • Determinació de la renda atribuïble i pagaments a compte.

  • Obligacions de subministrament d'informació.

 2. Obligacions a càrrec de cadascun dels socis, comuners o partícips:

  • Presentació de declaració censal.

  • Realització de pagaments fraccionats.

  • Declaració de la renda atribuïda.