Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

4. Canvis de residència entre comunitats autònomes del qual objecte principal consistisca en aconseguir una menor tributació efectiva

Normativa: Art. 72.2 i 3 Llei IRPF

En els supòsits en què el canvi de residència a una altra comunitat autònoma tinga per objecte aconseguir una menor tributació efectiva en l'IRPF i, en virtut del que preveu l'article 72.3 de la Llei de l'IRPF, s'estime que no s'ha produït este canvi a efectes fiscals, el contribuent haurà de presentar les autoliquidacions complementàries que corresponguen, amb inclusió dels interessos de demora.

D'acord amb el que estableix l'article 72.3 de la Llei de l'IRPF, es presumirà, fora que la nova residència es prolongue de manera continuada durant, com a mínim, tres anys, que no ha existit canvi, en relació amb el rendiment cedit de l'IRPF, quan concórreguen les següents circumstàncies:

  1. Que l'any en el qual es produïx el canvi de residència o en el següent, la base imposable de l'IRPF siga superior en, com a mínim, un 50 per 100 a la de l'any anterior al canvi. En cas de tributació conjunta es determinarà d'acord amb les normes d'individualització.

  2. Que l'any en el qual es produïx la situació a què es referix el paràgraf a) anterior, la seua tributació efectiva per l'IRPF siga inferior a la que haguera correspost d'acord amb la normativa aplicable en la comunitat autònoma en la que residia amb anterioritat al canvi.

  3. Que l'any següent a aquell en el qual es produïx la situació a què es referix el paràgraf a) anterior, o en el següent, torne a tindre la seua residència habitual en el territori de la comunitat autònoma en la que va residir amb anterioritat al canvi.

El termini de presentació d'estes autoliquidacions complementàries finalitzarà el mateix dia que concloga el termini de presentació de la declaració per l'IRPF corresponent a l'any en què concórreguen les circumstàncies que determinen la inexistència del canvi de residència a efectes fiscals.

Atenció: si la declaració complementària respon a esta circumstància el contribuent haurà de marcar amb una "X" la casella [114] de l'apartat"Declaració complementària" de la  declaració.