Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

Qualificació de la renda atribuïda i criteris d'atribució

Normativa: Art. 88 Llei IRPF

Les rendes obtingudes per les entitats incloses en este règim que hagen d'atribuir-se als socis, hereus, comuners o partícips tindran la naturalesa derivada de l'activitat o font d'on procedisquen per a cadascun d'ells. En els casos en què un dels socis, comuners o partícips es límit a realitzar una aportació de capital, els rendiments atribuïts a este tindran la naturalesa de rendiments del capital mobiliari com a conseqüència de la cessió de capital.

Les rendes s'atribuiran anualment als socis, hereus, comuners o partícips segons les normes o pactes aplicables en cada cas i, si estos no constaren a l'Administració tributària en forma fefaent, s'atribuiran per parts iguals.

En el cas de les comunitats de béns, d'acord amb el que disposa l'article 393 del Codi civil, la distribució als comuners tant en els beneficis com en les carregues, serà proporcional a les seues respectives quotes. Presumint-se iguals, mentres no es prove el contrari, les porcions corresponents als partícips en la comunitat.

No obstant això, en el cas de les comunitats de propietaris els guanys o rendiments s'atribuiran a cadascun dels propietaris en funció del seu coeficient de participació en l'edifici, quan, conforme a l'article 3 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre Propietat Horitzontal, este és el mòdul per a determinar la participació de cada propietari en les carregues i beneficis per raó de la comunitat, fora que en els estatuts de la mateixa es disposara un altre repartiment.